تبلیغات
life--is--love

فیلم نحوه انتخاب دامنه مناسب برای وب سایت

پنجشنبه 25 شهریور 1395 11:44 ق.ظ


فیلم نحوه انتخاب دامنه مناسب برای وب سایتآقای رایان تصمیم گرفته یک دامنه مناسب برای وب سایتش ثبت کنه تا بتونه وب سایتش رو سریع تر راه اندازی کنه، اما پس از صرف زمان خیلی زیاد هنوز موفق نشده یک دامنه مناسب برای خودش انتخاب کنه ، شاید شما هم بار ها تصمیم گرفته اید یک دامنه برای خودتون ثبت کنید اما با معیار های ثبت دامنه مناسب آشنا نبوده اید و به این فکر فرو رفته اید که چگونه یک نام دامنه مناسب انتخاب کنیم ؟در این فیلم آموزشی نحوه انتخاب یک دامنه مناسب را به شما آموزش می دهیم.آیا می دانستید انتخاب و ثبت یک دامنه مناسب می تواند نقش چشمگیری در موفقیت وب سایت شما داشته باشد ؟به همین دلیل بررسی و انتخاب یک دامنه خوب همواره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.به نظر شما یک دامنه مناسبت چه ویژگی هایی دارد و چه معیار هایی را باید برای انتخاب یک دامنه مناسب رعایت کنیم ؟ 10 معیار مهم جهت بررسی و انتخاب دامنه 1.     نام دامنه باید کوتاه و کمتر از 12 حرف باشد، نمونه ای از دامنه های کوتاه و روان yahoo.com ، alexa.com و microsoft.com هستند. ادامه این آموزش را در لینک انتخاب دامنه مناسب برای وب سایت مشاهده نمایید. 


روش تحقیق تاکسونومی

دوشنبه 31 خرداد 1395 12:23 ق.ظانجام پایان نامه مدیریت

مقدمه

اصولا آنالیز تاکسونومی عددی یکروش عالی درجه بندی طبقه بندی و مقایسه کار های مختلف با تذکر به درجه بهره مندی برخورداری آن کار ها از شاخص های مورد تحلیل است . از توانایی های عمده اینروش آن است که قادر است تا اینکه دو عمل را در کنار هم انجام دهد : یکی اینکه مجموعه مورد تحلیل را بر طبـق شاخص های ارائه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم نماید و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی نماید . اینراهنمای همین طور به عنوان مدل ی شناخته شده در پروگرام ریزی های منطقه ای بیان بوده که کاربر دهای وسیع متنوع است .

محدودیت هایآموزش تاکسونومی

از عبارت محدودیت هایشیوه آنالیز تاکسونومی عددی این است که در اینروش نوع اطلاعاتی که بایستی تعیین گردند وابستگی خیلی بسیاری به هدف انجام تحقیق دارند ضمن اینکه تعداد این اطلاعات نیز اثر بسزایی بر کیفیت درجه بندی می گذارد، به گونه ای که هر چه تعداد این اطلاعات بیشتر باشد یا اینکه هر چند مورد این اطلاعات بیشتر توجیه کننده هدف باشد، درجه بندی دقیق تر و عادلانه تر خواهد بود.از طرفی دیگرشیوه نقد تاکسونومی عددی به همه شاخص ها ارزشمند یکسان می نگرد فاقد وزن دهی به شاخص ها در درون مـدل است که چنانچه تمایل داشته باشیم تا به برخی از شاخص ها وزن و ارزش بیشتری داده شود درآن صورت داده های مربوط به آن شاخص را می بایست با وزن بیشتر و از ابتدای کار وارد مـدل کنیم.

تاریخچه روش تاکسونومی

آنالیزتاکسونومی عددی جهت نخستین بار بوسیله آدانسون[1] در سال 1763 میلادی پیشنهاد گردید ، اما مدت ها به طول انجامید تا در اوایل دهه 1950 میلادی عده‌ای از ریاضی دانان لهستانی ارزش اینآموزش را دریافته و به بسط گسترش این نظریه پرداختند.پس در سال 1968 میلادی اینروش بوسیله پروفسور زیگنانت هلویک از مدرسه عالی اقتصاد روکلا[2] به عنوان وسیله ای جهت طبقه بندی تعیین درجه گسترش یافتگی بین ملل مختلف در یونسکو (سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) بیان گردید که تهم اکنون به عنوان مـدل شناخته شده ای مورد مصرف قرار گرفته است اخیرا آن را جهت تعیین اولویت ها و رتبه بندیبقیه کار های وسیع اقتصادی در بخش های گوناگون شبیه صنعت کشاورزی به کار می برند.

تکنیک اجرایی آنالیز تاکسونومی عددی
تکنیک مورد بحث دارای چندین وهله عملیاتی است ازآن جائیکه در عمل کمتر با محیط یک بعدی سر و کار داریم یعنی کمتر اتفاق می افتد که طبقه بندی را بر اساس شاخص یا خصوصیت واحد انجام دهیم، به ارائه محیط تاکسونومیک چند بعدی می پردازیم.

در ابتدای کار فرض می کنیم قرار است که تعداد n کار مختلف را بر طبـق m شاخص مورد نظر معرفی شده، طبقه بندی و درجه بندی کنیم:

مثلاً چهار شهر(مهاباد،خوی،پلدشت،اشنویه)را از نظر میزان برخورداری یا محرومیت از شاخص های روش ی، بهداشتی، اقتصادی،... رتبه بندی می کنیم که کدام برخوردارتر کدام یک محروم ترند؟

وهله اول: تشکیل ماتریس داده ها

در این وهله ماتریسی را برای هر کدام از کار ها با توجه به شاخص های مورد تحلیل طراحی کرده به گونه ای که ابعاد ماتریس n.m بوده به مفهوم این ماتریس به تعداد کار های مورد تحلیل سطر به تعداد شاخص ها(m ) ستون داشته باشد. به عنوان نمونه عنصر Xn.m در این ماتریس نشان دهنده شاخص m ام از کار n ام است . پس مشاهده می گردد که هر سطر این ماتریس مربوط به یک کار مجزا و هر ستون مربوط به شاخص ویِژگزینشه است . از آن جا که هر کدام از این شاخص ها می توانند واحدها مقیاس های مفرق از یکدیگر باشند لذا در راستای حذف دخالت مقیاس های مفرق بر نتایج کار از داخـل مد وارد وهله دومروش نقد آنالیز تاکسونومی عددی می شویم.

وهله دوم: تشکیل ماتریس استاندارد

با توجه به آن که شاخص ها با واحد های مختلف سنجیده می شوند، لذا جهت حذف اثر این واحد ها جایگزینی مقیاس واحد و همین طور حذف اثر مبداء ابتدا میانگین انحراف معیار ستون ها (شاخص ها) را به دست آورده پس کمیت استاندارد Zij را محاسبه می کنیم: در گام اول معدل ستون ها را بدست می‌آوریم .

در گام بعدی انحراف معیار جهت هر ستون از ماتریس Xij را بدست می آوریم .گام سوم آن است که عضو های استاندارد شده ماتریس Xij جهت همسان سازی اطلاعات تولید و ساخته شده در قالب ماتریس ی به نام ماتریس استاندارد را تشکیل دهیم که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است : ماتریس Z نیز ابعاد n . m است . و یک ماتریس استاندارد است .چون با تغییر متغیر، مقیاس های مختلف شاخص ها به مقیاس واحد تبدیل شده است.روشن است که از لحاظ آماری معدل هر ستون ماتریس استاندارد شده Z مساوی صفر و انحراف معیار آن مساوی یک است.

با داشتن ماتریس استاندارد Z ، قدم بعدی بدست آوردن میزان اختلاف یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر ( 1 2 و 3 و ... و n ) جهت هر کدام از m متغییر یا شاخص است که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل است . ( منظور از نقطه همان کار مورد ارزیابی ، در مطالعه مورد نظر است ) .

وهله سوم: تشکیل ماتریس فواصل

در این وهله با توجه به اعداد استاندارد شده در ماتریس استانداردZ فواصل مرکب را بین کار های مختلف n گانه ، برای شاخص های m گانه به صورت زیر به دست می آوریم.

در صورتی که فاصله کار ها را دو به دو به دست آوریم ،در آن صورت ماتریس فواصل مرکب به دست می آید.

چون ماتریس فواصل ماتریس قرینه است ، می توان نتیجه گرفت این ماتریس متقارن بوده و قطر آن مساوی صفر است.ضمن اینکه ماتریسی مربع با ابعاد n.n است .عضوهای این ماتریس فاصله ترکیبی هر کار را از کار دیگر نشان می دهند در هر سطر این ماتریس کمترین میزان نشانگر کوتاه ترین فاصله بین آن کار بابقیه کار ها یا بیشترین نزدیکی است .

وهله چهارم: تعیین کوتاه ترین فواصل

هر عنصر ماتریس C نشانگر فاصله بین هر دو کار در شاخص مورد نظر است.در این ماتریس در هر سطر کوتاه ترین فاصله بین دو کار را معین کرده در ستون جداگانه ای (جهت مثال ستون d ) می نویسیم.سپس میانگین و انحراف معیار کوچکترین فواصل هر سطر به مفهوم همان ستون dرا محاسبه می کنیم. حال جهت آنکه کار های همگن را معین نمائیم، فواصل میزان بالا (d +) حد پائین (d -) را طبق رابطه، محاسبه می کنیم:

d(+) = d + 2Sd

در این وهله کار هایی که حداقل فواصل آن ها مابین دو میزان بالا پائین باشد همگن بوده در یک گروه قرار می گیرند. چنانچه حداقل اختلاف بین دو کار بیشتر از میزان بالا یا کمتر از میزان پائین باشد، در این صورت کار های فوق به دلیل غیر همگنی باید حذف گردند.

وهله پنجم: رتبه بندی کار های همگن از لحاظ معیارهای مورد ارزیابی

چنانچه در این وهله تمام کار ها در گروه همگن قرار نگیرند، در این صورت ماتریس داده ها را برای کار های همگن تشکیل می دهیم ، پس استاندارد کرده در ماتریس شاخص های استاندارد شده، برای تک تک شاخص ها، مورد ایده آل را در نظر گرفته و پس ازپیدا کردن مقادیر ایده آل جهت تک تک کار ها “برخورداری مطلوب” جهت هر کار را محاسبه می کنیم.گزینش میزان ایده آل بستگی به نوع شاخص های مورد نقد دارد به نحوی که چنانچه جهت شاخص های گزینش شده مثبت باشد به مفهوم اگر میزان شاخص هر چه بیشتر باشد برخورداری بیشتر را نشان دهد بزرگترین عدد هر ستون را به عنوان ایده آل در نظر می گیریم چنانچه جهت شاخص بد باشد عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداری است ، لذا کوچکترین میزان را به عنوان میزان ایده آل انتخاب می کنیم.

وهله ششم: محاسبه درجه برخورداری کار های همگن

در این وهله شاخص تلفیقی به نام “درجه برخورداری” معرفی می گردد که دامنه محدودی داشته باشد بین مقادیر صفر یک قرار می گیرد. هرچقدر fi به صفر نزدیکتر باشد ، کار مورد نظر برخوردارتر و هر قدربه نزدیکتر باشد، نشانگر عدم برخورداری کار مربوطه است .که با تذکر به این درجه برخورداری می توان کار ها را با توجه به شاخص های مورد تحلیل رتبه بندی و اولویت بندی نمود.


پروژه در مورد مرکز داده

سه شنبه 4 خرداد 1395 06:03 ب.ظ

پروژه درباره مرکز داده:درود و شاد باش روز مرد به تمام داکیومنت ۹۸ ها همین الان پروژه مرکز داده دارم بهتون معرفی میکنم که در پایین این مطلب لینک دانـلود براتون به صورت رایگان قرار داده شده با شروع هزاره سوم،بسیاری از محققان و اندیشمندان به نقش بارز فناوری اطلاعات در گسترش اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامع اذعان دارندانجام پایان نامه ارشد

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

.ایشان با تذکر به تحولات شگرف در فناوری ارتباطات در دهه ۹۰ میلادی اعتقاد به نقش با اهمیت زیاد فناوری اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنیادین در قرن بیست یكم در جهان دارند.امروز باور جهان ی به نقش خیلی مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در كاهش مشكلات فقر،نامساوی ی،بی سوادی،بهداشت و غیره اعتقاد دارد.در این راستا این فناوری می تواند بخشی از استراتژی ملی گسترش در هر كشور قلمداد شود.
در حال حاضر با گسترش شبكه های ارتباطی اینترنت و بیشتر شدن نمایی وب سایت ها،امكان ایجاد رابطه میان پایگاه های داده ای اطلاعاتی فراهم شده سبب ایجاد جریان بی سابقه اطلاعات شده است.در این راستا بسیاری از سازمان ها گذاشته ای بین المللی به تحقیق ایجاد مراكز داده دست زده اند.با ایجاد این مراكز امكان به اشتراك گذاری مجموعه منابع داده بصورت یكپارچه و پویا به عموم فراهم می شود.ارائه خدمات اطلاع رسانی،تجزیه و تحلیل داده ها ودر نهایت نمایه سازی آنها در محیط ایمن از عبارت اهداف اولیه این مراكز می باشد.در ایران نیز طی دو سال قدیم ضمن توجه به ارزش مراكز داده سعی بر شناخت،طراحی وایجاد چنین مراكزی در سطوح ملی و استانی شده است.برگزاری اولین همایش مراكز داده در سال ۱۳۸۳ در تهران را می توان به عنوان اولین قدم در آشنایی با فعالی ت های مرتبط در این مقوله و همموسیقی ی مابین گذاشته ا دانست.آنچه كه مسلم است از نقش این مراكز در ایران جهان طی دهه جاری میلادی به عنوان ” مراكز تولید اهمیت ” جهت همگان یاد می شود.
از عبارت موارد مهم دیگر در بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر كشور، نحوه تعلت دولت شهروندان در عصر جدید می باشد.در این خصوص مفاهیمی چون دولت الكترونیكی بیان می باشد كه عمده بحث در این رابطه به چگونگی ارائه خدمات ملی به شهروندان به بهترین وجه ممكن می باشد.بكارگیری دولت الكترونیك همان گونه كه سبب ارتقاء سطح خدمات می شود سبب ایجاد كارآیی بالاتر و ایجاد امكانات جدید همچون مشاوره الكترونیك،كنترل الكترونیك مشاركت عمومی خواهد بود.لزوم شكل گیری دولت الكترونیكی منوط به معرفت دولت مردان از معماری كلان فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی اقتصادی آن نظام است.ضمن اینكه مدیران فناوری اطلاعات موظف به تهیه معماری سازمانی حوزه خویش به منظور ارائه سیستم های اطلاعاتی یكپارچه داخـل سازمانی برون سازمانی ویرایش روش ها فرآیندها می باشند.

فهرست مطالب

فصل اول:كاستن فاصله بین دولت وشهروند
۱-۱كاستن فاصله بین دولت و شهروند
۱-۲معماری كلان دولت الكترونیك
۱-۳نقش شبكه در ارتقاء سطح كارآیی دولت و شهروندان
۱-۴شبكه ملی پر سرعت
۱-۵تاثیر شبكه بر فعالی ت های تجاری
۱-۶تاثیر شبكه بر روش وسطح سلامت جامعه
۱-۷دولت ها و شبكه پرسرعت
۱-۸نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها
۱-۹جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الكترونیك
۱-۱۰تعاریف فرضیات دولت الكترونیك
۱-۱۱ارائه سرویس های شروند گرا
۱-۱۲عوامل موفق یت دولت ها در پیاده سازی دولت الكترونیكی
۱-۱۳اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الكترونیكی
۱-۱۳-۱ طراحی سازمانی
۱-۱۳-۲ آموزش مهارت
۱-۱۳-۳ محرمانه بودن اطلاعات امنیت
۱-۱۳-۴پورتال دولت
۱-۱۴سازمان های مجازی متصل به هم
۱-۱۵مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یك سازمان مجازی
۱-۱۶تاثیر شبكه بر معماری های قدیمی
۱-۱۷چند ویژگی خیلی مهم در مـدل جدید مدیریت مراكز كامپیوتینگ
۱-۱۸محورهای مدیریت IT در سطح كلان در مدل قدیمی
۱-۱۹مدیریت IT رابطه آن با مدیریت كار
۱-۲۰جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرتولید و ساخت های IT
۱-۲۱روش بررسی وضعیت موجود
۱-۲۲رابطه Sarbanes-Oxley با معماری كلان
۱-۲۳مـدل CMM
۱-۲۴مد ISO 15504
۱-۲۵مد CoBIT
۱-۲۶مد های تعریف و تحلیل هدف
فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراكز داده
۲-۱مركز داده چیست؟
۲-۲تعاریف مختلف مركز داده
۲-۳مقدمه ای بر ایجاد مراكز داده
۲-۴نیاز به مركز داده و خاصیتهای قابل توجه آن از نظر فنی
۲-۵انقلاب بعدی در IT چیست؟
۲-۶ساختار مراكز داده
۲-۷درك پیچیدگی
۲-۸Utility Computing جواب سئوال است
۲-۹مجازی سازی گام اول است
۲-۱۰ملاحضات فنی در طراحی مراكز داده
۲-۱۱مد فنی استاندارد مركز داده
۲-۱۲تصویر كلان از مركز داده
۲-۱۳طرح تجاری مركز داده
۲-۱۴آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراكز داده
۲-۱۴-۱ Utility Computing یا On-Demand
۲-۱۵Organic ITو سیستم های خودگردان
۲-۱۶ مجازی سازی
۲-۱۶-۱ مجازی سازی روی سرویس دهنده ها
۲-۱۶-۲ مجازی سازی از طریق كلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها
۲-۱۶-۲-۱ كمی بیشتر درمورد Grid
۲ -۱۶-۳ مجازی سازی در منابع ذخیره سازی
۲-۱۶-۳-۱ مجازی سازی در سطح بلاك
۲-۱۶-۳-۲ مجازی سازی در سطح فایل
۲-۱۷مـدل جدید کار جهت SSP ها
۲-۱۸مجازی سازی در سطح شبكه
۲-۱۹مجازی سازی در سطح پروگرام های كاربردی
۲-۲۰مدیریت مركز داده
۲-۲۱خدمات وب
۲-۲۲فرق RDMA با TOE
۲-۲۳تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب
۲-۲۴کمپانی های برتر و فناوری مناسب
فصل سوم : شرایط محیطی
شرایط محیطی
فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراكز داده
۴-۱مركز داده به عنوان انباره ی داده
۴-۲مركز داده به عنوان LOB
۴-۳مركز داده به عنوان مركز گواهی هویت
۴-۴مراكز طلاعات در آمریكا
۴-۵برون سپاری و مراكز داده
۴-۶معین ات یك Data Center
۴-۶-۱ در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف
۴-۶-۲ وجود سیستم قدرت پشتیبان
۴-۶-۳ وجود سرورهای متعدد
۴-۶-۴ معین ات فیزیكی
۴-۷روش در اختیار گرفتن یك سرور وب
۴-۸معیارهای طراحی مراكز داده
۴-۹ ساختار اجزاء
۴-۹-۱ لایه Aggregation
۴-۹-۲ لایه Front- End
۴-۹-۳ لایه پروگرام ‌های كاربردی Application
۴-۹-۴ لایهBack-End 140
۴-۹-۵ لایه ذخیره سازی Storage
۴-۹-۶ لایه انتقال
۴-۱۰سرورها درData Center
۴-۱۰-۱ Intranet server farm

۴-۱۰-۲ Internet server farm
۴-۱۰-۳ Extranet server farm
۴-۱۱ Data Center های توزیع شده
۴-۱۲- ۱ سرویس‌های زیرساخت
۴-۱۲- ۱- ۱ سرویس‌های لایه ۱ سرویس‌های شهری
۴-۱۲- ۱- ۲ سرویس های لایه ۲
۴-۱۲- ۱-۳ سرویس های لایه ۳
۴-۱۲- ۲ سرویس های هوشمند شبكه‌ای
۱۴۴
۴-۱۲- ۳ سرویس‌های Server Farm
۴-۱۲- ۴ سوئیچینگ محتوا (Content Switching)
۴ -۱۲- ۵ سرویس Caching
۴ -۱۲- ۶ SSL Termination
۴-۱۲- ۷Content Transformation
۴-۱۲-۸سرویس های ذخیره سازها
۴-۱۲-۹سرویس های امنیتی
۴-۱۲-۱۰ ‌لیست های كنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))
۴-۱۲-۱۱Firewall ها
۴-۱۲-۱۲ سرویس‌های مدیریتی
فصل پنجم : راه اندازی مركز داده در ایران
۵-۱راه اندازی مركز داده در ایران
۵-۲ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران
۵-۳مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران
۵-۴مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده
۵-۵بررسی موانع مركز داده ها در ایران
۵-۵-۱ موانع سخت افزاری
۵-۵-۲ موانع پروگرام ی
۵-۶ ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی
۵-۶-۱ تعاریف
۵-۶-۲ مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی
۵-۶-۳ مدارك ضروری جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC
خلاصه ونتیجه گیری
فهرست منابع


کاسنی در طب سنتی

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 03:38 ب.ظگلفروشی آنلاین

کاسنی در طب سنتی
کاسنی از عبارت گیاهانی است که مصرف آن به سلامت شما یاری می‌کند. عرق این گیاه قلب، کبد کلیه را فعال می‌کند.
کاسنی
گیاه دارویی کاسنی، گیاهی با گل‌های آبی است که بیشتر در فصل بهار بیشتر شدن می‌کند در هوای مرطوب هم بیشتر شدن آن دوچندان می‌شود.
حمید رضا عبدوس، کارشناس گیاهان دارویی درمورد ‌ی خاصیتهای کاسنی می‌گوید: همه پارت ‌های کاسنی اعم از ریشه و برگ مصرف دارویی دارند و مصرف دَم کرده برگ یا ریشه کاسنی به میزان یک فنجان قبل از هر وعده غذایی اثر تقویتی بر معده داشته اشتها را خیلی می‌کند.
وی افزود: برگ تازه کاسنی حاوی ویتامین «ث» زیاد بوده و به همین دلیل مصرف آن التهابات لثه را که ناشی از کمبود این ویتامین است، اصلاح می‌بخشد. برای اصلاح ی لثه تحلیل رفته، مالیدن عصاره گیاه با استعمال خارجی بر روی لثه توصیه شده است.
این کارشناس گیاهان دارویی یادآور شد: شربت تولید و ساخت شده از جوشانده ریشه کاسنی جهت سرفه های خشک مقاوم با خلط غلیظ توصیه می‌شود.
وی افزود: متخصصین عَرَق کاسنی را در تصفیه خون اثر گذار دانسته آشامیدن فنجان در یک لیوان آب سرد صبح و شب اثر گذار می‌دانند.
عبدوس همین طور با اشاره به دیگر خواص عَرَق این گیاه دارویی اصرار کرد: بهره گیری از عَرَق کاسنی جهت طراوت و شادابی پوست رهایی از جوش صورت تاثیر گذار است.
زیاده‌روی نکنید
یک کارشناس گیاهان دارویی در دانشکده داروسازی زنجان با بیان این که مصرف بلندمدت فرآورده‌های کاسنی، سبب تخریب عروق شبکیه می‌شود، گفت: مصرف زیاد مدت فرآورده‌های کاسنی همچنین آنچه گفته شد، سبب افت فشار خون بیشتر شدن ترشحات صفرا می‌شود.
دکتر علیرضا یزدی‌نژاد با بیان این مطلب، اظهار کرد: با تذکر به این که مصرف فرآورده‌های کاسنی سبب انقباض عضلات رحمی می‌شود، مصرف آن در زمان بارداری ابه احتمال زیاد ل زایمان زودرس را تقویت می‌کند.
وی، افزایش اشتها را از عبارت خاصیتهای این گیاه دارویی عنوان کرد افزود: مصرف این گیاه دارویی همچنین سبب کاهش کلسترول و LDL می‌شود.
یزدی‌نژاد با اشاره به این که بر اساس طب سنتی، گیاه کاسنی دارای خواص تب‌بر می‌باشد، ادامه داد: اعضا هوایی این گیاه مانند برگ ساقه آن، برای هضم غذا مفید است.
وی با اشاره به این که این گیاه در حاشیه جاده‌ها به وفور یافت می‌شود، گفت: بر طبـق مطالب مندرج در کتب پزشکی قدیمی، این گیاه همراه مسافران بوده در بسیاری مواقع نیز برای بهبود گرمازدگی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
یزدی‌نژاد با اشاره به مصرف از اندام‌های هوایی این گیاه در کشورمان، خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی از ریشه ساقه‌های جوان این گیاه به عنوان دم‌نوش بدون کافئین مصرف می‌شود در بسیاری از موارد حتی جایگزین قهوه و کاکائو می‌شود.
این کارشناس گیاهان دارویی دانشکده داروسازی زنجان افزود: با وجود اینکه دم‌نوش بدون کافئین این گیاه دارویی در کشورهای اروپایی خیلی مورد مصرف قرار می‌گیرد، ولی در کشور ما چندان مورد استفاده نیست.
کاسنی در طب سنتی
ابن‌سینا، پزشک بزرگ مسلمان درمورد گیاه کاسنی خواص آن گفته است:
* کاسنی بازکننده است و سموم کبد را دفع می‌کند.
* کاسنی در بهبود التهابات معده و پاک کردن مجاری ادراری مۆثر است.
* مالیدن آب کاسنی به محل‌های خارش بدن بسیار زیاد مفید است.
* غرغره آب کاسنی گلودرد و تورم مفصلی را از بین می‌برد.
* اگر آب پخته کاسنی را با سکنجبین میل بکنید بهتریـن داروی تب‌های زیاد و همیشگـی است.
* ریشه کاسنی در باز کردن و روان شدن اخلاط زیاد مۆثر است.
* ریشه کاسنی، مجاری گوارشی را پاک می‌کند و با کیفیت ترین تصفیه‌کننده خون است.
* ریشه کاسنی در رفع ورم احشا زیاد مۆثر است.
* ریشه کاسنی با کیفیت ترین دارو برای آب آوردن شکم است در نفخ تحلیل مواد خیلی نافع است.
* ریشه کاسنی جهت تقویت معده، زیاد کردن ادرار رفع درد مفاصل یرقان مفید است و مشکلات صفراوی را بر طرف می‌کند.
* کاسنی در ازدیاد نطفه تاثیر گذار است آدم را از ابتلا به قولنج محفوظ نگه می‌دارد توان و نیروهای بدنی را تجدید می‌کند.
* این گیاه در ضعف اعصاب، ضعف چشـم فشار خون مفید است.
* قلب، کلیه کبد را فعال و با نشاط می‌کند.
* کاسنی رحم را به وظیفه طبیعی وا می‌دارد برگ آن دارای میزان ی ویتامین C است لذا در حفظ جوانی مۆثر است


متن آهنگ حمید عسکری ایده آل

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 04:31 ب.ظدانلود آهنگ جدید

متن موزیک حمید عسکری ایده آل

جهان رو اگم زیرو رو کنم محاله بجز تو آرزو کنم
برترین حس جهان اینه که تو قلب تو زندگی کنم
تو عشق ایده آل منی دارم گرفتار تو میشم
اگه جهان تو رو تنها بذاره خودم طرفدار تو میشم
خوشبختی اینه که با تو زندگی کنم
هرچی برگردم عقب باز گزینش ت می کنم
به تو این آدم ا عشقمو ثابت می کنم
خوشبختی اینه که با تو زندگی کنم
هرچی برگردم عقب باز گزینش ت می کنم
به تو این آدم ا عشقمو ثابت می کنم
همـواره عاشقتم حرفمو ثابت می کنم
♫♫♫
هر چی که می خواستم نمی شد
با تو دار پیش میاد برای من
خیلی ا رفیق دارن همین الان پیش تو باشن بجای من
تو عشق ایده آل منی دارم گرفتار تو میشم
اگه جهان تو رو فقط بذاره خودم طرفدار تو میشم
خوشبختی اینه که با تو زندگی کنم
هرچی برگردم عقب باز انتخاب ت می کنم
به تو این آدم ا عشقمو ثابت می کنم


خلاقیت در موسیقی

سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 06:23 ب.ظ

احتمالا مواقعی برسد که شما حس بکنید دیگر نمی توانید قطعه یا ملودی را به خوب ی قدیم خلق بکنید

دانلود وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

یا هر چه به ذهن فشار میاورید نمی توانید حتی قطعه کوچک چند ثانیه ای زیبا هم بنویسید که به گفته خیلی از بزرگان امری طبیعیست و جای هیچ استرس نیست. اصولا اینآموزش موزیک سازی که شما در صندلی اتاق بسته بنشینید به ذهن جهت خلق یه قطعه فشار بیاورید راه موفق یتی آمیزی نخواهد بود و ضمن تاثیرات منفی، ذهن و گوش شما را زیاد خسته خواهد نمود. خلق ایده های منحصر به فرد نو، نیازمند محیط شرایطی ویِژگزینشه هستند که ما قصد داریم در ادامه سری مجموعه های روش ی سایت ارتعاش به بخشی از آنها بپردازیم. نکات و موارد ی که میتوانند نقش تاثیر گذار و زیاد بسیاری در افزایش خلاقیت شما داشته باشند.


بخش اول: چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی
بخش دوم:روش های ایده ساز
بخش سوم: صداهای مناسب
بخش چهارم: تکنیکهای نرم افزار ی
پخش پنجم: تکنیکهای خلاق


منبع وب سایت ارتعاش
خلاقیت در آهنگ (مطلب کامل )

ممکن است مواقعی برسد که شما حس بکنید دیگر نمی توانید قطعه یا ملودی را به خوب ی قدیم خلق بکنید یا هر چه به ذهن خود فشار میاورید نمی توانید حتی یک قطعه کوچک چند ثانیه ای قشنگ هم بنویسید که به گفته زیاد از بزرگان امری طبیعیست جای هیچ استرس نیست. کلا اینآموزش آهنگ سازی که شما در صندلی اتاق بسته خود بنشینید و به ذهن جهت خلق یه قطعه فشار بیاورید راه خوب یتی آمیزی نخواهد بود ضمن تاثیرات منفی، ذهن و گوش شما را زیاد خسته خواهد نمود. خلق ایده های منحصر به فرد نو، نیازمند محیط شرایطی ویِژگزینشه می باشند که ما قصد داریم در ادامه سری مجموعه های آموزش ی وب سایت ارتعاش به بخشی از آنها بپردازیم. نکات و موارد ی که میتوانند نقش تاثیر گذار و خیلی بسیاری در افزایش خلاقیت شما داشته باشند.


بخش اول: چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی
بخش دوم:روش های ایده ساز
بخش سوم: صداهای مناسب
بخش چهارم: تکنیکهای نرم افزار ی
پخش پنجم: تکنیکهای خلاق
بخش اول: چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی : بخش اول1- قدم بزنید: چنانچه ملودی شما راه بجایی نمی برد و کم کم حس خستگی می بکنید ، جهت 5 یا 10 دقیقه که شده از استودیو یا محیطی که در آن کار می بکنید خارج شوید. این مثل این است که دکمه راه اندازی مجدد ذهن را فشار داده باشید.

2- laptop بخرید: اگر laptop دارید می توانید ماورای روش معمولی آهنگ سازی عمل بکنید از لاک محیط ساکن بیرون بیایید. کافی شاپ ها محل مناسبی می باشند ولی از آنها بهتر پارکها فضاهای سبز هستند ، حتی رستورانهای غذا خوری! محل های نو باعث خلق ایده های جدید خواهند شد. جدا از اینکه احتمال دارد در یکی از همین مکانها با شنیدن موسیقی که در آن فضا ها در حال پخش است ایده هایی مشابه و نزدیک به ذهن شما برسد.

3- از اطرافیان دوست ها خود نظر بخواهید: اگر موزیک ی که شما در حال کار کردن بر روی آن هستید قابل قبول هست ولی حس می بکنید چیزی از قلم افتاده یا هر چقدر فکر می بکنید نمی توانید بفهمید در گام بعدی به چیز نیاز دارد، با دوست خود مشورت بکنید و از او بخواهید که به شما بگوید چه چیزی در موزیک کم هست. یا اینکه موسیقی نیمه کاره خود را در یکی از انجمنهای اینترنتی ارسال بکنید تا نظرات دیگران را جویا شوید. یکی از نکات مثبت این کار این هست که شما می توانید به آهنگ های ارسالی و ساخـته شده توسط افراد دیگر در همان انجمن هم نظر دهید این تقویت کننده ای جهت شما محسوب خواهد شد.

4- از خودتان سوال بپرسید: برخی مواقع شما می توانید با سوال کردن موارد ی خود را از مهلکه ای بی نتیجه نجات دهید. موارد ی آسان که ممکن در شور هیجان روال خلق موسیقی به آنها توجه ی نکنید: من چه می خواهم بشنوم؟ چه چیزی درست کار نمی نماید ؟ چه چیزی کم است؟

5- فقط loop بسازیــد : تا بحال شده که قصد داشته باشید جهت آهنگ ریتم و یاdrum ای تهیه کنید همیشه جهت انجام دادن آن به دردسر و سختی افتادید؟ پس بیایید این را هدف قرار دهید یک پوشه پر از loop های تماما ساخـته شده بوسیله خود ایجاد بکنید . در انتها و بعدها خواهید دید که هیچ کس به این اندازه، loop های مورد قبول شما نخواهد داشت.

چگونگی گذراندن اوقات فراغت زندگی : پارت دوم

6- شنیدن منظم: انگیز است، ولی درست – گه گاه نظم در تهیه و تولید موزیک به ناچار می می بایست وارد صحنه شود. برخی مواقع ی ایده های نو، بهتر باعث شرمندگی می شوند شما مجبور به کار بیشتر بر روی آنها هستید. مواقعی خواهد شد که شما سالها بر روی چیزی بدون اینکه کوچکترین نتیجه ای قابل قبولی حاصل شود پافشاری می بکنید . ولی به طور کاملا ناگهانی نوری درخشش خواهد نمود.

7- محیط یکنواخت اطراف را تغییر دهید: محیط ی که شما در آن کار می بکنید اثر بسازا شگفت انگیزی در ارتقا سطح خلاقیت شما خواهد داشت. می توانید جهت تجهیزات و نورهای تجملی سرمایه گذاری بکنید یا چنانچه وضعیت مالی خوب ی ندارید با چند شمع محیط مناسبی ایجاد بکنید . چنانچه شما آهنگ ساز کاملا رایانه ی هستید، تغییر دادن پیش زمینه desktop می تواند بلیطی جهت ورود هوای تازه زندگی، به محیط کار شما باشد.

8- اطراف رو مرتب بکنید : جدا از اینکه محیط بی نظم و نامرتب می تواند تاثیر زیاد بد در انرژی و حس هنری شما داشته باشد، سبب خواهد شد از انرژی و تمرکز شما هم کاسته شود. اگر محیط کار شما نا مرتب است و باعث به میل کردن تمرکز و یا حواس پرتی شما شده، موقع آن رسیده که دستی به سر روی آن بکشید.

9- فقط preset ایجاد کنید : پنج یا شش بانک preset در سینتی سایزر یا sampler تهیه کنید . نگـران این نباشید که آنها در موسیقی کار می کنند یا نه، ایده این هست که تمرکز شما تنها بر روی خود صداها باشد. این باعث گسترش بُعد شنوایی خواهد شد حتی می تواند جرقه ای باشد برای خلق موزیک و ملودی هایی که شما در جستجوی آنها بودید.

10- توقف نکنید: گاهی ایده ها شکل میگیرند ولی نه در میزانی که تبدیل به محصول نهایی شوند. شما ادامه بدید، اینطور فرض بکنید که جهت رسیدن به گنج مشغول حفاری هستید: شما نقشه رو در اختیار دارید ولی نمی دانید برای رسیدن به گنج چقدر بایستی پایین به عمق روید.

چگونگی گذراندن اوقات فراغت زندگی : پارت سوم

11- کم کم حس می بکنید که دارید کار اجباری انجام می دید؟: اگر این چنین است، توقف بکنید . پروژه خود را ذخیره شروع به کار بر روی پروژه جدید دیگر بکنید . وقتی قطعه ای از موسیقی تبدیل به رویه ای تکرار ی خسته کننده می شود، شما قادر نخواهید بود کار بسیاری بر روی آن انجام دهید. منظور این نیست ادامه دادن آن کار فاقد اهمیت است، ولی اگر شما چهار ستون را برای مدت دو ساعت متوالی دوباره تکرار بکنید ، احتمالا زمان آن رسیده باشد تا جهت مدتی پروژه نامبرده را ترک نمایید.

12- قوانین را بشکنید: هر نوع عادت یا رویه های تکرار ی که شاید شما در حین خلق موسیقی انجام دهید، شناسایی بکنید ی که آنها را شناختید، تمام سعی خود را برای از بین برداشتن آنها به کار گیرید. هر چقدر کمتر روشهای عادت گونه را تکرار بکنید ، بیشتر به سرزمین ایده های تازه نزدیک می شوید.

13- به خرده نگیرید: این خیلی مهم است که جهت تقویت نمودن سطح خلاقیتتان از انتقاد نکنید. بخصوص چنانچه در زمینه تهیه و تولید موسیقی تازه کار هستید. همـواره این را به گوشزد بکنید که این تنها شروع کار است و کسی از شما انتظار آن را ندارد که فردا آلبوم یا کاست label دار به بازار ارائه بکنید .

14- اتوماتیک مداد همراه داشته باشید: شاید ایده ها در زمانها موقعیتهایی زیاد عجیب به ذهن شما برسند، پس مطمئن شوید همیشه راهی برای قاپیدن و یادداشت نمودن زود آنها دارید. بعدا، شما می توانید بفهمید که آن ایده ها در عمل چطور خواهند بود.

15- ذهن خسته شده: اگر روز کاری خسته کننده و دراز داشتید یا اگر به طور کلی اضطراب (فشار عصبی مقطعی) دارید، خلق یک اثر و شاهکار نو کار راحتی نخواهد بود. قبل از اینکه وارد استودیو یا محیط کار خود شوید سعی بکنید به کارهایی دیگر بپردازید تا به نوعی ذهن روح را آرام کرده باشید.
چگونگی گذراندن اوقات فراغت زندگی : بخش چهارم

16- مسیر و هدف را معین بکنید : شروع یک پروژه جدید بدون اینکه بدانید چه می خواهید، شاید انرژی و زمان خیلی ی را صرف نماید . اینکه از ابتدا و قبل از نشستن پشت میز کار خود تصمیم بگیرید و بدانید که قصد انجام چه کاری را دارید، به میزان بسیاری در راهنمای ی و هدایت شما تاثیر خواهد داشت. به طور مثال، "من می خواهم آهنگ 3 دقیقه ای pop بسازم".

17- علاقه خود را تجدید بکنید : اگر به طور کامل از سبکی که در آن موزیک سازی می بکنید ، راضی هستید، اما حس می بکنید که آخرین اثر شما چندان جذاب توجه نیست، زمانی را جهت گوش دادن به آثار ستاره ها و پیشگامان سبک اختصاص دهید. بدین وسیله به علاقه نسبت به آهنگ توان دوباره ببخشید و دیری نخواهد پایید که نا امیدی و یاس ناپدید خواهند شد.

18- راه هزاره را نمی توان شبه پیمود: تمایل به رسیدن کمال مهارت استادی می تواند باعث ایست خلاقیت بشود. اما رسیدن به مهارت در موزیک حرکت خوب مناسب ای است ولی احتمالا زمان آن رسیده که جهت مدتی از توقعات و انتظارات کم کنی و قبول کنی کاری که داری انجام می دهی آنچنان هم خارق العاده نیست و یا احتمال دارد تنها آزار دهنده ذهن است.


19- حس زندانی بودن: چنانچه چندین روز است بطور دائم در استودیو گیر کرده ای، مطمئنا زمان آن رسیده که بیرون بزنی و دوباره با جهان آشتی کنی. زندانی شدن در جا برای مدت زیاد خلاقیت را خفه می نماید پس به خودت یک مرخصی بده تا ذهنت از موارد مربوطه به موسیقی دور باشد.

20- نکته سلامت ی : دورن یابی کن. خودت علت را متوجه می شوی.... اگر کل شبهای هفته قدیم را صرف ساختن آهنگ ، شب زنده داری میل کردن هله هوله کرده ای و در کنار اینها شغل تمام زمان هم داشته ای. تو به کمی ورزش و خواب شبانه نیاز داری تا ذهنت را پاک بدنت را تجدید قوا کنی.


خلاقیت در موسیقی

سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 06:23 ب.ظ

احتمال دارد مواقعی برسد که شما حس بکنید دیگر نمی توانید قطعه یا ملودی را به خوب ی قدیم خلق بکنید

دانلود وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

یا هر چه به ذهن خود فشار میاورید نمی توانید حتی یک قطعه کوچک چند ثانیه ای زیبا هم بنویسید که به گفته خیلی از بزرگان امری طبیعیست و جای هیچ استرس نیست. معمولا اینآموزش آهنگ سازی که شما در صندلی اتاق بسته خود بنشینید به ذهن جهت خلق یه قطعه فشار بیاورید راه خوب یتی آمیزی نخواهد بود ضمن تاثیرات منفی، ذهن گوش شما را خیلی خسته خواهد نمود. خلق ایده های منحصر به فرد نو، نیازمند محیط و شرایطی ویِژگزینشه هستند که ما قصد داریم در ادامه سری مجموعه های آموزش ی سایت ارتعاش به بخشی از آنها بپردازیم. نکات و موارد ی که میتوانند نقش تاثیر گذار و خیلی زیاد ی در بیشتر شدن خلاقیت شما داشته باشند.


بخش اول: چگونگی گذراندن اوقات فراغت زندگی
بخش دوم: نحوه های ایده ساز
بخش سوم: صداهای مناسب
بخش چهارم: تکنیکهای برنامـه ی
پخش پنجم: تکنیکهای خلاق


منبع سایت ارتعاش
خلاقیت در موسیقی (مقاله کامل )

شاید مواقعی برسد که شما حس بکنید دیگر نمی توانید قطعه یا ملودی را به بهتر ی قدیم خلق بکنید یا هر چه به ذهن فشار میاورید نمی توانید حتی یک قطعه کوچک چند ثانیه ای قشنگ هم بنویسید که به گفته خیلی از بزرگان امری طبیعیست و جای هیچ استرس نیست. معمولا اینروش موسیقی سازی که شما در صندلی اتاق بسته خود بنشینید و به ذهن جهت خلق یه قطعه فشار بیاورید راه خوب یتی آمیزی نخواهد بود ضمن تاثیرات منفی، ذهن گوش شما را بسیار زیاد خسته خواهد نمود. خلق ایده های منحصر به فرد نو، نیازمند محیط شرایطی ویِژگزینشه هستند که ما قصد داریم در ادامه سری مجموعه های آموزش ی وبسایت ارتعاش به بخشی از آنها بپردازیم. نکات و موارد ی که میتوانند نقش تاثیر گذار بسیار زیاد بسیار زیاد ی در ارتقا خلاقیت شما داشته باشند.


بخش اول: چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی
بخش دوم: نحوه های ایده ساز
بخش سوم: صداهای مناسب
بخش چهارم: تکنیکهای برنامـه ی
پخش پنجم: تکنیکهای خلاق
بخش اول: چگونگی گذراندن اوقات فراغت زندگی : سری اول1- قدم بزنید: چنانچه ملودی شما راه بجایی نمی برد و کم کم احساس خستگی می بکنید ، جهت 5 یا 10 دقیقه هم که شده از استودیو یا محیطی که در آن کار می بکنید خارج شوید. این مثل این است که دکمه راه اندازی مجدد ذهن خود را فشار داده باشید.

2- laptop بخرید: چنانچه laptop دارید می توانید ماورای شیوه معمولی آهنگ سازی عمل بکنید از لاک محیط ساکن بیرون بیایید. کافی شاپ ها محل مناسبی هستند ولی از آنها بهتر پارکها فضاهای سبز می باشند ، حتی رستورانهای غذا خوری! محل های باعث خلق ایده های خواهند شد. جدا از اینکه شاید در یکی از همین مکانها با شنیدن موسیقی که در آن فضا ها در حال پخش است ایده هایی مشابه نزدیک به ذهن شما برسد.

3- از اطرافیان دوست ها خود نظر بخواهید: چنانچه موزیک ی که شما در حال کار کردن بر روی آن هستید قابل قبول هست ولی حس می بکنید چیزی از قلم افتاده یا هر چقدر فکر می بکنید نمی توانید بفهمید در گام بعدی به چیز نیاز دارد، با دوست خود مشورت بکنید و از او بخواهید که به شما بگوید چه چیزی در موزیک کم هست. یا اینکه موسیقی نیمه کاره را در یکی از انجمنهای اینترنتی ارسال بکنید تا نظرات افراد دیگر را جویا شوید. یکی از نکات مثبت این کار این هست که شما می توانید به موسیقی های ارسالی تولید و ساخته شده توسط افراد دیگر در همان انجمن هم نظر دهید و این خود تقویت کننده ای برای شما محسوب خواهد شد.

4- از خودتان سوال بپرسید: بعضی مواقع شما می توانید با سوال کردن موارد ی را از مهلکه ای بی نتیجه نجات دهید. موارد ی آسان که ممکن در شور هیجان روال خلق موسیقی به آنها توجه ی نکنید: من چه می خواهم بشنوم؟ چه چیزی درست کار نمی نماید ؟ چه چیزی کم است؟

5- تنها loop ایجاد کنید : تا بحال شده که قصد داشته باشید برای موسیقی ریتم یاdrum ای تهیه کنید و همیشه برای انجام دادن آن به دردسر و سختی افتادید؟ پس بیایید این را هدف خود قرار دهید و یک پوشه پر از loop های تماما تولید و ساخته شده توسط خود ایجاد بکنید . در انتها و بعدها خواهید دید که هیچ کس به این اندازه، loop های مورد قبول شما نخواهد داشت.

چگونگی گذراندن اوقات فراغت زندگی : سری دوم

6- شنیدن منظم: غـم انگیز است، ولی درست – گه گاه نظم در تولید و ساخت موزیک به ناچار می بایستی وارد صحنه شود. بعضی مواقع وقتی ایده های نو، بهتر باعث شرمندگی می شوند شما مجبور به کار بیشتر بر روی آنها هستید. مواقعی خواهد شد که شما سالها بر روی چیزی بدون اینکه کوچکترین نتیجه ای قابل قبولی حاصل شود پافشاری می بکنید . ولی به طور کاملا ناگهانی نوری درخشش خواهد نمود.

7- محیط یکنواخت اطراف خود را تغییر دهید: فضای ی که شما در آن کار می بکنید اثر بسازا و شگفت انگیزی در ارتقا سطح خلاقیت شما خواهد داشت. می توانید برای تجهیزات و نورهای تجملی سرمایه گذاری بکنید یا اگر وضعیت مالی خوب ی ندارید با چند شمع محیط مناسبی ایجاد بکنید . چنانچه شما یک موسیقی ساز کاملا رایانه ی هستید، تغییر دادن پیش زمینه desktop می تواند بلیطی جهت ورود هوای تازه زندگی، به محیط کار شما باشد.

8- اطراف رو مرتب بکنید : جدا از اینکه یک محیط بی نظم و نامرتب می تواند تاثیر خیلی بد در انرژی و حس هنری شما داشته باشد، سبب خواهد شد از انرژی و تمرکز شما کاسته شود. اگر محیط کار شما نا مرتب است و باعث به میل کردن تمرکز و یا حواس پرتی شما شده، موقع آن رسیده که دستی به سر و روی آن بکشید.

9- تنها preset ایجاد کنید : پنج یا شش بانک preset در سینتی سایزر یا sampler ایجاد کنید . نپرهزینه این نباشید که آنها در موسیقی کار می کنند یا نه، ایده این هست که تمرکز شما تنها بر روی خود صداها باشد. این باعث گسترش بُعد شنوایی خواهد شد و حتی می تواند جرقه ای باشد برای خلق موزیک و ملودی هایی که شما در جستجوی آنها بودید.

10- توقف نکنید: گاهی ایده ها شکل میگیرند ولی نه در میزانی که تبدیل به محصول نهایی شوند. شما ادامه بدید، اینطور فرض بکنید که برای رسیدن به گنج مشغول حفاری هستید: شما نقشه رو در اختیار دارید ولی نمی دانید برای رسیدن به گنج چقدر بایستی پایین و به عمق روید.

چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی : قسمت سوم

11- کم کم احساس می بکنید که دارید کار اجباری انجام می دید؟: چنانچه این چنین است، توقف بکنید . پروژه خود را ذخیره و شروع به کار بر روی یک پروژه جدید دیگر بکنید . وقت ی قطعه ای از موسیقی تبدیل به رویه ای دوباره تکرار ی خسته کننده می شود، اکثرا ٌ شما قادر نخواهید بود کار بسیار زیاد ی بر روی آن انجام دهید. منظور این نیست ادامه دادن آن کار فاقد اهمیت است، ولی اگر شما چهار ستون را برای مدت دو ساعت متوالی تکرار بکنید ، شاید وقت آن رسیده باشد تا جهت مدتی پروژه فوق را ترک نمایید.

12- قوانین را بشکنید: هر نوع عادت یا رویه های دوباره تکرار ی که ممکن است شما در حین خلق موسیقی انجام دهید، شناسایی بکنید و ی که آنها را شناختید، تمام سعی خود را برای از بین برداشتن آنها به کار گیرید. هر چقدر کمتر روشهای عادت گونه خود را دوباره تکرار بکنید ، بیشتر به سرزمین ایده های تازه نزدیک می شوید.

13- به خرده نگیرید: این خیلی خیلی مهم است که برای تقویت نمودن سطح خلاقیتتان از خود انتقاد نکنید. بخصوص چنانچه در زمینه تهیه و تولید موسیقی تازه کار هستید. همـواره این را به گوشزد بکنید که این تنها شروع کار است و کسی از شما انتظار آن را ندارد که فردا آلبوم یا کاست label دار به بازار ارائه بکنید .

14- اتوماتیک و مداد همراه داشته باشید: شاید ایده ها در زمانها و موقعیتهایی خیلی عجیب به ذهن شما برسند، پس مطمئن شوید همـواره راهی برای قاپیدن یادداشت نمودن زود آنها دارید. بعدا، شما می توانید بفهمید که آن ایده ها در عمل چگونه خواهند بود.

15- ذهن خسته شده: اگر روز کاری خسته کننده دراز داشتید و یا اگر به طور کلی اضطراب (فشار عصبی مقطعی) دارید، خلق اثر شاهکار کار راحتی نخواهد بود. قبل از اینکه وارد استودیو یا محیط کار شوید سعی بکنید به کارهایی دیگر بپردازید تا به نوعی ذهن روح خود را آرام کرده باشید.
چگونگی گذراندن اوقات فراغت و زندگی : بخش چهارم

16- مسیر و هدف را معین بکنید : شروع یک پروژه جدید بدون اینکه بدانید چه می خواهید، احتمالا انرژی و وقت زیاد ی را صرف نماید . اینکه از ابتدا و قبل از نشستن پشت میز کار تصمیم بگیرید بدانید که قصد انجام چه کاری را دارید، به میزان خیلی ی در آموزش ی هدایت شما تاثیر خواهد داشت. به طور مثال، "من می خواهم یک موسیقی 3 دقیقه ای pop بسازم".

17- علاقه خود را تجدید بکنید : چنانچه به طور کامل از سبکی که در آن موسیقی سازی می بکنید ، راضی هستید، ولی احساس می بکنید که آخرین اثر شما چندان جذاب توجه نیست، زمانی را برای گوش دادن به آثار ستاره ها پیشگامان سبک خود اختصاص دهید. بدین وسیله به علاقه نسبت به موسیقی توان دوباره ببخشید و دیری نخواهد پایید که نا امیدی و یاس ناپدید خواهند شد.

18- راه هزاره را نمی توان شبه پیمود: تمایل به رسیدن کمال مهارت استادی می تواند باعث ایست خلاقیت بشود. اما رسیدن به مهارت در موسیقی حرکت خوب مناسب ای است ولی شاید زمان آن رسیده که جهت مدتی از توقعات و انتظارات کم کنی قبول کنی کاری که داری انجام می دهی آنچنان خارق العاده نیست یا احتمال دارد فقط آزار دهنده ذهن است.


19- حس زندانی بودن: چنانچه چندین روز است بطور دائم در استودیو گیر کرده ای، مطمئنا آن رسیده که بیرون بزنی دوباره با جهان آشتی کنی. زندانی شدن در جا برای مدت زیاد خلاقیت را خفه می نماید پس به خودت مرخصی بده تا ذهنت از موارد مربوطه به موزیک دور باشد.

20- نکته سلامت ی : دورن یابی کن. خودت علت را متوجه می شوی.... اگر کل شبهای هفته قدیم را صرف ساختن موسیقی ، شب زنده داری میل کردن هله و هوله کرده ای و در کنار اینها شغل تمام هم داشته ای. تو به کمی ورزش خواب شبانه نیاز داری تا ذهنت را پاک بدنت را تجدید قوا کنی.


نکاتی درباره فروش حرفه‌ای

یکشنبه 18 بهمن 1394 10:36 ق.ظ

امروزه فروش خیلی مساله شده‌است، مشتری‌ها بسیار زیاد بد قانع می‌شوند، احساس می‌کنیم که آن‌ها همواره تخفیف می‌خواهند. تمام افرادی که در کار فروش می باشند مشاهده می‌کنند که این روزها فروختن کالا یا خدماتشان مشکل‌تر شده‌است. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم اصول اولیه‌مان را فراموش می‌کنیم. چه زمانی ما می‌توانیم حقمان را بگیریم و بگو‌ییم که کالای ما چقدر اهمیت دارد.طراحی فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز
شما می‌خواهید ببینید که چگونه می‌توانید فروش بهتری داشته باشید سود زیادتری بدست بیاورید برای اینکار ترفندهایی را به شما یاد می‌دهم.
مشتری را مجذوب خود بکنید

وقتی می خواهید یک رفیق پیدا بکنید ، از خودتان انرژی می‌گذارید. محاسن خودتان را به او می‌فروشید، سعی می‌کنید او را مجذوب بکنید . مشتری اینگونه است، می‌خواهد شما او را مجذب بکنید ، او را تحت تاثیر خود قرار دهید. بگوید وه عجب فروشنده‌ای، عجب توانایی فروشی.
برای اینکار باید اعتماد ‌به نفس داشته باشید. نسبت به توانایی‌های خودتان دانش کامل داشته باشید. هرچه قدر فروش زیادتری داشته باشید، اعتماد به‌نفستان بالاتر می‌رود توانایی‌هایتان را خوبتر تشخیص می‌دهید.


روحیه برد داشته باشید

ما همواره بایستی در فروش برنده باشیم؟ این استعداد است که بتوان همواره در زندگی برنده بود؟ چنانچه می‌خواهیم در فروش موفق باشیم مجبوریم همواره برنده باشیم؟

تا حدود زیاد ی بله، زمان ی که در مساوی یک مشتری هستید شما دارید شو برگزار می‌کنید، همواره دارید یک نمایش انجام می‌دهید. بحث نمایش یک عملکرد است و وقتی بحث نمایش عملکرد می‌شود مسلما باید در کنار آن‌ها برد باشد. اگر بتوانیم تعداد بسیار زیاد ی از فروش‌ها را ببریم موفق می‌شویم. برنده شدن در فروش بسیار زیاد بهتر است ما می‌خواهیم که مردم ما را رفیق داشته باشند، فردی شناخته شده باشیم، در این‌صورت احساس زیاد خوب ی خواهیم داشت و این کار فروش را برای شما آسان می‌کند.
به مشتری دروغ نگویید، صادق باشید

وقتی شما به کالا یا خدماتتان اعتقاد نداشته باشید، امکان ندارد بتوانید چیزی به مشتری بفروشید. مشتری کاملا متوجه می‌شود که شما اعتماد به نفس کافی ندارید ممکن است فکر نماید که شما دارید به او دروغ می‌گویید، و دروغ در فروش بزرگترین غلط ی است که مسئول فروش می‌تواند انجام دهد.

خیلی از افراد این‌کار را می‌کنند، خیلی طبیعی به نظر می‌رسد به خاطر این‌که یاد گرفته‌اند که الکی یک حرفی را بزنند ولی مشتری متذکر می‌شود که می‌خواهند سرش را کلاه بگذارند. با رویکرد غلط وارد قضیه نشوید، صادق باشید سعی بکنید مزیت‌های محصولتان را جهت آن‌ها بگویید.
جهت محصول یا خدماتتان اهمیت قائل شوید

چنانچه شما جهت محصول یا خدماتتان ارزش قائل نباشید، چنانچه متوجه نباشید، بر این باور نباشید که این بهترین محصولات ی است که دارید ارائه می‌کنید. دیگر به هیچ‌وجه نمی‌توانید سودداشته باشید. شما می بایست در زمان فروش به این نکته مد نظر داشته باشید که محصولتان محصول خوب ی است به آن ارزش بدهید نسبت به محصولتان دانش کافی داشته باشید.
چگونه بدون سختی خیلی ارزش کالا یا خدماتتان را بالا ببرید

باید با مشتریان‌ همکاری بکنید و بتوانید در این زمینه محصولی بفروشید که منطبق بر نیاز‌های مشتریان باشد. می بایست به نیازها و مطالبات مشتریان جواب دهید. چنانچه بخواهید ثابت بکنید که همه‌کاره هستید نمی‌توانید به هدف خاصتان برسید. بایستی در معلت ات به حرف مشتریان گوش بکنید ، برخی وقتها مشتریان خودشان نمی‌داند که چه می‌خواهند. ما بایستی در این زمینه دانش آن‌ها را بیشتر شدن دهیم و به آن نشان بدهیم که چقدر نیاز دارند چقدر بایستی در این زمینه کار کنند.
دانش خود را در فروش بالا ببرید

مهارت‌هایتان را به خوب ی بشناسید، شیوه مذاکره کردن با دیگران را یاد بگیرید، بازار را خوب بشناسید، در دوره‌های راهنمای ی مرتبط با شغلتان آموزش ببینید، در سمینارها و همایش‌ها شرکـت بکنید از تجارب افراد خوب استفاده بکنید . آنگاه شما حس می‌کنید که فقط فردی هستید که این میزان دانش را در زمینه کاریتان دارد. از این طریق می‌توانید برنده باشید مشتری‌های بهتر ی داشته باشید.


فرق فروشند‌ها

چنانچه نمی‌توانید محصولات تان را با قیمت مناسب بفروشید یعنی بدترین فروشنده هستید. فرق فروشنده‌ها در چیست؟ تمام ما یکسان به جهان آمدهایم، استعداد است؟ خیر افراد با استعداد لزوما فروشنده‌های بهتر ی نیستند. تجربه، مهارت دانش این‌ها هستند که به ما توانایی فروش متمایز ازبقیه فروشندها را می‌دهد. اکثر فروشنده‌ها ی جهت خرید وارد مغازه‌ای می‌شوند اگر فروشنده جهت کمک به آن‌ها بیاید از او فرار می‌کند جالب نه؟ چون فروشند‌ه‌ از فروشنده دیگر خوشش نمی‌آید اما می بایست بدانیم که احترام به فروشنده دیگر احترام به خودمان است.
بحران بعد از فروش

مشتری پس‌از خرید از شما یک باره دچار ترس و نگرانی می‌شود، که چه غلط ی کردم نباید این‌را میخریدم بایستی برگردم و آن‌را پس بدهم. دائما این اتفاق می‌افتد اما به چه صورت می‌توانیم این حس را در مشتریان از‌بین ببریم.

اگر ما به اندازه کافی به مشتریانمان راهنمای داده باشیم، آن‌ها دچار این مساله نمی‌شوند ما باید خدماتی ارائه کنیم که خودمان به آن‌ها افتخار کنیم باید طوری کار کنیم با مشتریان به گونه‌ای رفتار کنیم که آن‌ها بازهم پیش ما برگردند. چنانچه شما فروشنده خوب ی باشید نه فقط مشتری دچار بحران پس‌از فروش نمی‌شود بلکه می‌رود به ده‌ها نفر دیگر مزیت‌های شما را می‌گوید این نکته بسیار زیاد مهمی است چنانچه فردی ارجاع ندهد شما را به دیگران این نشان می‌دهد که شما فروشنده خوب ی نبودید.
لیستی از سوالات در زمینه کاریتان تهیه بکنید

برای مثال اگر فرش فروش هستید از مشتری بپرسید: اندازه منزلتان چقدر است، دکوراسیون اتاقتان چه رنگی است.


به اعتراضات با متانت جواب دهید

شما بایستی پاسخگو باشید، مسئول باشید در مساوی محصولی که می‌فروشید بایستی جهت مشتریان زمان بگذارید و با حوصله موارد آن‌ها را جواب دهید.


هدف داشته باشید

جهت خودتان هرسال هدف معین بکنید . جهت مثال: من بایستی تا انتها امسال ۱۰۰ تا خانه بفروشم. پس تعیین بکنید جهت این‌کار چه میزان می بایست بگذارید، چه تعداد پرسنل نیاز دارید چندتا تلفن بایستی بزنید.
تلفن خود را رفیق داشته باشید

گاهی از شما از تلفن متنفر هستید، تصور ذهنی خود را تغییر دهید بیاید به جای اینکه از آن متنفر باشید عاشق تلفن و ولوم زنگ آن ‌باشید
در کارهایتان نظم داشته باشید

به یاد داشته باشید که هرچه‌قدر منظم‌تر باشید کارآمدتر خواهید بود. چنانچه کارها را به موقع انجام دهید بسیار زیاد دقیق‌تر جزئیات آن‌ کار در ذهنتان باقی می‌ماند.
توازون و بالانس داشته باشید

وقتی در استخر آب را می‌روید ابتدا راه رفتن جهت شما مساله است اما به مرور اینکار راحت‌تر می‌شود پس‌از مدتی جریان آب شما را به جلو هل می‌دهد به شما در راه رفتن کمک می‌کند. در کار نیز اینگونه است وقتی کار سختی را انجام می‌دهید با گذشت زمان سختی آن‌ از ‌بین می‌رود، هرچه‌قدر بیشتر تلفن بزنید و بیشتر بفروشید کم کم خود این عمل به صورت جریان شما را به جلو می‌برد چون شما دانش مهارت به دست می‌آورید، ولی بعضی وقتها اوقات منتظر می‌شوید که افراد به سراغتان بیایند این غلط است شما باید شروع به راه رفتن بکنید .


خودتان رئیس خودتان باشید

بایستی در ذهنتان رئیس خودتان باشید، شما نمی بایست دنبال رئیس بگردید بایستی خودتان رئیس بهتر خودتان باشید.


داشتن ۱۳۰ میلیون کاربر فعال در همه جهان یکی از بهترین قانع کننده ترین دلایل برای کسب درآمد از اینستاگرام است.
اینستاگرام کار خود را با اشتراگ گذاری عکس زیبا شروع کرد. اما بعد از مدتی امکانات خود را توسعه به کاربران امکان به اشتراک گذاشتن فیلـم های ۱۵ ثانیه ای را نیز داد. همین خصوصیت به کاربر یاری می نماید تا بیزینس خود را رونق ببخشد از طریق این شبکه اجتماعی درآمدزایی داشته باشد.

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

برای این منظور، باید در همان ابتدا دو کار را انجام دهید:

۱. تعداد فالوئرهای را ارتقا دهید
این کار ضرورت بسیاری دارد. فالوئرهای شما در اینستاگرام در واقع مشتری های بالقوه هستند . پس ، ابتدا به دنبال راهی برای ارتقا تعداد فالوئرهای واقعی باشید. منظور از «واقعی» افرادی هستند که کار دارند و پیج های بیهوده نیستند.


۲. از هشتگ استفاده بکنید
از هشتگ های ساده خوانا استفاده بکنید تا فالوئرها به راحتی شما را پیدا کنند. هشتگ به شما این امکان را می دهد تا کاربرانی که دنبال کننده شما نیستند بتوانند پست شما را ببینند.
پیش از هرکاری این را بدانید که لینک ها در اینستاگرام قابل کلیک نیستند. ولی اگر پست های اینستاگرام را در توئیتر، فیس بوک یا تامبلر به اشتراک بگذارید، می توانید روی آنها کلیک بکنید . لینک های شما باید به گونه ای باشند که به راحتی در حافظه کاربران اینستاگرام باقی بماند. بعلاوه، صفحه مقصد نیز باید برای نسخه موبایل طراحی شده باشد.

از دیگر مزیت های کوتاه و به یآدم اندنی بودن لینک ها این است که خودتان می توانید به راحتی آن را روی عکـس یا فیلم زیبا ی موردنظر وارد بکنید .


در ادامه مطلب، ترفندهای فروش کالاها در این شبکه اجتماعی، ارائه خدمات به کاربران، معرفی فروش کتاب، فروش ربطه ای کسب درآمد از طریق برگزاری وبینار در اینستاگرام را برایتان توضیح داده ایم.


راههای بازاریابی در اینستاگرام , درآمدزایی از اینستاگرام

ترفندهای فروش کالاها در اینستاگرام


افزایش تعداد فهرست ایمیل
کار را با خیلی کردن تعداد دریافت کننده های ایمیل های گروهی شروع کنید. برای مخاطبین لینک هایی را ارسال بکنید که در صفحه آنها قطعا عکس زیبا یا فیلـم یی که در اینستاگرام به اشتراک گذاشته اید هم موجود است.


۱. لید مَگنت* را با اضافه کردن عکس زیبا یا فیلم زیبا کامل بکنید . به طور مثال، چنانچه قرار است کتاب الکترونیک بفروشید، از جلد آن اسکرین شات بگیرید. یا چنانچه فیلم جالب ی روش ی ارائه می دهید، ۱۵ ثانیه از بخش جذاب آن را با کاربران به اشتراک بگذارید.

* لید مَگنت، محصول یا خدماتی است که فروشنده اینترنتی به مشتری بالقوه خود ارائه می دهد تا در عوض آدرس ایمیل او را دریافت نماید .


۲. پیام شخصی بسازید و از کاربران بخواهید مشترک شما شوند. می توانید یک فیلم دیدنی ی ۱۵ ثانیه ای بسازید کاملا خلاصه به کاربران دلیل اینکه برای چه باید مشترک شما شوند را توضیح دهید.


۳. آیا از طرف فالوئرها پاسخی دریافت می بکنید ؟ از کاربران مجوز بگیرید که آیا می توانید از جواب آنها برای تضمین بیشتر تبلیغ کار مصرف بکنید ؟ پس عکسی از بهترین فسمت جواب آنها بعلاوه نام و وب سایتشان بگیرید و در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.


۴. گاهی از ترفندها کاربردهای محصول یا خدمات را برای کاربران بنویسید. این می تواند همچون یک تیزر تبلیغاتی عمل نماید و سبب اشتیاق بیشتر کاربران برای یادگیری یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن محصول بشود.


۵. از قشنگ ترین بخش فرم اشتراک خود اسکرین شات بگیرید و از مردم بپرسید که تمایل دارند در توصیف این عکـس با شما همراهی کنند.


فروش محصول
آیا محصول دیجیتال یا فیزیکی می فروشید؟ در اینجا برای فروش بیشتر آنها در اینستاگرام راهکارهایی برای شما داریم.


۶. در اینستاگرام پیش فروش راه بیندازید: با عکس زیبا یا فیلـم ، تیزر تبلیغاتی از محصول خود تهیه بکنید و در اینستاگرام به اشتراک بگذارید. با این ترفند، مشتری را وسوسه می بکنید تا بداند چه محصولی را قرار است معرفی بکنید . برای اینکه کمی نیز غلو کرده و کنجکاوی کاربر را بیشتر غلغلک داده باشید، برای محصول خود هشتگ هم تعریف بکنید .


۷. برای محصول خود فیلم دیدنی ی تبلیغاتی ۱۵ ثانیه ای بسازید. این را در نظر داشته باشید که در این ۱۵ ثانیه باید بهترین خصوصیات ی محصول را معرفی بکنید و URL کوتاه شده وب سایت خود را هم اعلام بکنید .


۸. چنانچه از طرف مشتری ها فیلـم یی دارید که از کالاها شما سپاسگزاری می نماید ، برای ضمانت بیشتر کیفیت محصول خود، آن را به صورت فیلم جذاب در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.


۹. با عکـس مشتری ها و کاربرانی که از محصولات شما مصرف می کنند و عکس زیبا ها را برای شما ارسال کرده اند، کلاژ بسازید در اینستاگرام به اشتراگ بگذارید. برای آنها هشتگ هم تعریف بکنید .


۱۰. عکس جالب های اینستاگرام مشتری های خود را در آلبومی در وب سایت به اشتراک بگذارید. اما ابتدا از آنها اجازه بگیرید. با این کار به مشتری های اقطعا لی نشان می دهید چه افرادی مشتری های شما می باشند و این به فروش بیشتر یاری می نماید .


راههای بازاریابی در اینستاگرام ,ترفندهای اینستاگرام

کسب درآمد از اینستاگرام بدون سرمایه


ارائه خدمات
اینستاگرام برای بیزینس هایی که بر پایه خدمات هستند ، راهکارهای بسیاری دارد، فرق ی هم ندارد که طراح وب یا حسابدار باشید. در ادامه تعدادی از آنها را برایتان نوشته ایم که به گسترش شغل شما کمک می کنند.


۱۱. اینستاگرام خود را به پروفایلی برای ارائه سرویس به مشتری ها تبدیل بکنید . این کار می تواند با اشتراک گذاشتن اسکرین شات هایی از طراحی های گرافیکی شما، آخرین عروسی که آن را برگزار کرده اید یا فیلم دیدنی یی از خواندن نامه ای از طرف مشتریِ راضی باشد. فرقی نمی نماید . با اهمیت این است از حساب کاربری ایستاگرام به عنوان سند خوب یت استفاده بکنید .


۱۲. مشتری های موردنظر خود را فالو بکنید تمام کارهای آنها را مورد نقد قرار دهید.


۱۳. برای خدمات تبلیغات بسازید. به طور مثال، می توانید در یک فیلـم ی ۱۵ ثانیه ای مشکلی را توضیح دهید بگویید محصول شما چطور می تواند آن را برطرف نماید .


۱۴. از مشتری های بخواهید عکسی ثبت کنند که نشانگر مساله آنها در مصرف از هشتگ خاصی است. در عوض به آنها اعلام بکنید که برنده، به مدت ۳۰ دقیقه مشاوره رایگان از شما دریافت خواهد کرد. برنده، مشتری شما خواهد شد محصول شما را خریداری خواهد کرد. بازنده هم مشتاق می شود تا بیشتر در مورد شما بداند.


۱۵. از نامه های قدردانی مشتری ها عکس زیبا بگیرید و در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.


تبلیغ و فروش کتاب
اگر نویسنده کتاب یا تنها فروشنده کتاب های مختلف هستید، ممکن است راهکارهای زیر به شما یاری کند تا مشتری های زیادتری برای پیدا بکنید .


۱۶. از تحلیل ها و نظرات منتقدان که به کتاب موردنظر ۵ ستاره داده اند، عکس زیبا بگیرید و به همراه بخشی از متن کتاب، با فالوئرها به اشتراک بگذارید. این کار به شما مجوز می دهد تا از زبان افراد دیگر از کتاب یا محصول تعریف بکنید .


۱۷. از نوشته های جالب کتاب عکس جالب بگیرید یا از نوشته های آن تصویر سازی بکنید و در اینستاگرام به اشتراک بگذارید. این باعث تشویق بیشتر خواننده برای خرید کتاب می شود.


۱۸. مسائل تصویر ی از متن کتاب تهیه بکنید که تنها در صورت بررسی متن کتاب بتوان به آنها جواب داد. می توانید برای کمک به کاربر، صفحه ای که پرسش را از آن بیرون کشیده اید، ذکر بکنید تا سبب شادی کاربر بشود.


۱۹. از فروش های ویژه تخفیف های خود عکـس بگیرید در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.


۲۰. اگر نویسنده کتاب هستید، بخشی از کتاب را خودتان بخوانید و به صورت فیلم جذاب ی ۱۵ ثانیه ای در اینستاگرام به اشتراگ بگذارید.


راههای بازاریابی در اینستاگرام , درآمدزایی از اینستاگرام

کسب و کار در اینستاگرام


برگزاری وبینار
برگزاری وبینار یکی از بهترین روش ها برای فروش محصول است. اینآموزش بسیار بهتر از ایمیل وب وب سایت جواب می دهد. هر چه تعداد حاضرین در سمینارهای آنلاین بیشتر باشد، درصد فروش بیشتر خواهد بود. برای اصلاح وبینار در ادامه چند ترفند نوشته ایم.


۲۱. برای وبینار خود فیلم جذاب ی ۱۵ ثانیه ای تبلیغاتی بسازید. چنانچه این فیلـم از برنامه اصلی باشد بسیار خوب است تا بتواند اشتیاق حاضرین را نیز به بهتر ی نمایش دهد.


۲۲. در مورد تاریخ وبینار گرافیک های یادآوری ارسال بکنید . همین طور ، گرافیک هایی نیز برای نمایش زنده بودن وبینار بسازید و به اشتراک بگذارید.


۲۳. چنانچه از وبینار قبلی، بازخورد بهتر و مثبتی دریافت کردید، از آن عکس جالب بگیرید و با کاربران به اشتراک بگذارید.


۲۴. از چیزهایی که فقط مجموعه کننده ها در وبینار به طور رایگان دریافت می کنند عکـس بگیرید در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.


۲۵. اگر در وبینار بیشتر از سخن گو دارید (همچون هنگ اوت گوگــل پلاس) از چهره تمام آنها عکس جالب بگیرید به صورت کلاژ در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.


افزایش فروش رابطه ای
فروش رابطه ای یکروش بازاریابی است که مالک بیزینس به واسطه ها برای معرفی بازدیدکنندگان یا خریداران نو ، انعام می دهد. این سیـستم چهار بازیگر اصلی دارد: کالا، شبکه، ناشر مشتری. برای گسترش فروش رابطه ای از طریق اینستاگرام می توانید ازراهنمای های زیر یاری بگیرید.


مد نظر داشته باشید که برای به اشتراک گذاری هر کدام از لینک ها دو مورد در اختیار دارید: لینک کردن به تحلیل هایی که برای محصول فروش رابطه ای نوشته شده اند یا لینک به محصول اصلی. چنانچه از لینک های رابطه ای مصرف می بکنید باید مسائل زیر را در نظر داشته باشید.


۲۶. علاقه اشتیاق واقعی از خرید محصولی که برای آن واسطه شده اید را با عکس و فیلم دیدنی های زیاد نشان دهید تا فالوئرها را برای داشتن آن محصول تحریک بکنید .


۲۷. عکس جالب یا فیلم زیبا یی از نتیجه یا کاربرد محصول خریداری شده در اینستاگرام بگذارید. کاربران از اینکه نظرات فردی که قبلا از محصول موردنظرشان استفاده کرده نتیجه خوب آن را دیده باشد، استقبال می کنند.


۲۸. فیلم جذاب ی ۱۵ ثانیه ای بسازید تا کاربر مشتاق شود به لینک موردنظر شما برود و در مورد محصول مورد تبلیغ شما بیشتر تحقیق اطلاعات کسب نماید .


۲۹. چنانچه از بین فالوئرها، کاربرانی می باشند که می خواهند از طریق اینترنت درآمد کسب کنند، اسکرین شات هایی از نماینده های دیگر که زیرمجموعه چرخه رابطه ای شما نماینده دوم فروش بعد از شما می باشند را با آنها به اشتراک بگذارید تا بیشتر به این کار جذب شوند.


۳۰. برای افرادی که از طریق فروش رابطه ای شما خرید می کنند جایزه در نظر بگیرید. از جایزه ها فیلم دیدنی ۱۵ ثانیه ای بگیرید با کاربران به اشتراک بگذارید.


روش مقدماتی شبکه

دوشنبه 23 شهریور 1394 11:40 ق.ظ

اشتراک گذاری اینترنت با استفاده از ICS – Internet Connection Sharing

شروع بحث :
همواره اشتراک گذاری اینترنت یکی از دغدغه های راه اندازی شبکه بوده . در قدیم نچندان دور سازمان های بزرگ یا اداره جات شرکـت ها , برای صرفه جویی در هزینه های اینترنت آنرا بین تمام کلاینت هاشون به اشتراک (Share ) می گذاشتند .
با گذشت زمان و با راه پیداکردن شبکه ها به خانه های کاربران , یا به عبارتی خانگی شدن شبکه های رایانه ی , کاربران عادی هم به فکر اشتراک گذاری اینترنت بین سیسـتم های مختلف , افتادند . ولی این اقدام کمی برای یک کاربر آماتور نا آشنا به شبکه کمی دشوار بوده همواره نیاز بود تا متخصصان با قیمت های خیلی , آنرا پیاده سازی کنند .خرید وی پی ان


خرید فیلتر شکن


شرکـت میکروسافت در سیـستم علت نو خود (ویندوزXP) امکانی را تحت عنوان ICS (Internet Connection Sharing) , به کاربران معرفی کرد تا به سادگی و بدون نیاز به هیچ دانش قبلی , و حتی کارشناس این زمینه , بتوانند اینترنت را برای دستگاهای دیگر خود به اشتراک بگذارند .
اما همواره سوالی بین کاربران (به ویژه بازدید های من در فروم) وجود داشته که , بین چه دستگاهایی می تواند اینترنت را به اشتراک گذاشت .
به صورت کلی رایانه های دسکتاپ , لب تاپ ها , Packet PC , PDA ... هر چیزی که بتوان بر روی آن سیستم علت نصب کنند , قادر خواهند بود از اینترنت share شده استفاده نمایند . اما سیسـتم های دسکتاپ لبتاپ بهترین مورد به عنوان اشتراک گذارنده ها می باشند .
اینترنت را به دوروش متداول می توان اشتراک گذاشت :
· شبکه سیمی ( موسم به LAN ) بین دو یا چند رایانه
· شبکه وایرلس ( موسوم به WiFi ) بین دو یا چند رایانه
سیسـتم میکروسافت موسوم به ICS محدودیت تعداد کلاینت ندارند و این یکی از بارزترین خصوصیات ی این سیـستم هست .هرچند برای شبکه های بالای 5 کلاینت همواره توصیه می شود تا از سیسـتم های سروری مصرف کرد , اما ICS توانایی کنترل شبکه های کوچک را به خوب ی دارد .
روش پیاده سازی ICS در تمام شبکه ها یکسان است , پس با این حساب اصلا با اهمیت نیست شبکه شما وایرلس هست یا سیمی , با اینکه اینترنت شما چگونه به دست شما میرسد .

شروع به کار :
شما از هر طریقی که اینترنت را دریافت بکنید , ( چه Wireless چه ADSL چه ISDN و ... ) سر انجام باید کارت شبکه ای به آن اختصاص یافته باشد .
نکته : گاها پیش می آید مودم های ADSL از طریق پورت USB به سیـستم متصل می شوند , اما اگر دقت بکنید در بخش تنظیمات ویندوز برای آن نیز کارت شبکه ( حال مجازی ) وجود دارد .
نکته : در بعضی از مودم های ADSL که امروزه وجود دارند تنظیمات از طریق کانکشن هایی مانند Dial-up تنظیم می شوند که اما بازهم تاثیری در روند کار ندارد . شما آنرا به حکم یک کارت شبکه بشناسید .
نکته : برای ICS اصلا لزوم داشتن IP Public ( به اصطلاح آمیانه Valid ) یا Static وحود ندارد .
سرور : از این پس در این مقاله سرور را به رایانه ی خواهیم گفت که ویندوز XP بر روی آن نصب شده قرار هست کار اشتراک گذاری اینترنت را برای کلاینت ها انجام دهد . ( این لفظ به معنای این نیست که شما یک ویندوز سرور احتیاج دارید )
شما برای شبکه مجبور هستید از یک کارت شبکه مصرف بکنید ( بسته به شبکه سیمی یا بی سیم ) . پس شما دو کارت شبکه در سرور خواهید داشت .
1.کارت شبکه ای که اینترنت به آن وصل شده . ( به نکته اول دوم در همین صفحه دقت بکنید )
2.کارت شبکه ای که به شبکه داخلی متصل است . ( حال می تواند این شبکه تنها رایانه دیگر باشد . )
کارت شبکه اینترنت : این لفظ را از این پس در مورد کارت شبکه ای به کار می بریم که به اینترنت متصل است .
کارت شبکه داخلی : این لفظ را از این پس در مورد کارت شبکه ای به کار می بریم که به شبکه داخلی ( یا رایانه مجاور به هر طریقی ) متصل است .
تذکر : شما می توانید شیوه شبکه کردن رایانه ها را از طریق لینک زیر آموزش ببنید .
مراحل راه اندازی :
1.از کنترل پنل وارد Network Connection شوید .
2.بر روی کارت شبکه اینترنت راست کلیک بکنید و پس مورد Properties را کلیک بکنید .
3.از تب های موجود , تپ Advanced را گزینش بکنید . ( در ویندوز ویستا این تب به sharing تغیر نام پیدا کرده )
4. در صفحه موجود در بخش Internet Connection Sharing , تیک Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection تا بزنید .

چند نکته که در راه اندازی ICS باید آنرا قطعا رعایت بکنید :
·چنانچه از چند کارت شبکه در رایانه مصرف می بکنید , شما می توانید از ICS تنها برای یک کارت شبکه داخلی استفاده بکنید . در این صورت از منوی Home Networking Connection شبکه مورد نظر را انتخاب بکنید .
·اگر به اعضای (کلاینت) شبکه اطمینان ندارید , تیک Allow other network users to control or disable the shared internet connection را قطعا بردارید .
وهله با اهمیت : بعد از فعال شدن ICS , کارت شبکه داخلی ( همانی که قرار هست از اینترنت share شده استفاده کنند ) تمام کارت شبکه هایی که قرار از اشتراک اینترنت استفاده کنند ؛ را در حالت Obtain an IP Address Automatically قرار دهید .

حال کارت شبکه داخلی خود را بار خاموش / روشن بکنید ( Disable / Enable ) و منتظر باشید که کارت شبکه IP بگیرد .
نکته : مطمئن شوید در صورتی که کارت شبکه های مفرق ی در سیـستم دارید هیچ یک از رنج 192.168.0.0 نباشند .
کارت شبکه اینترنت شما در سرور قطعا باید آدرس 192.168.0.1 را بگیرد به این ترتیب خود به بقیه کارت شبکه ها هم IP میدهد که تماما از همین رنج هستند .
به همین آسان گی اینترنت به صورت کامل به اشتراک گذاشته شد .
نکته : ممکن است در شروع کار ICS کمی نماید ی در روند اشتراک گذاری اینترنت مشاهده شود که به مرور زمان حل خواهد شد. (برخی اوقات بسیاری مبیرد تا یک سایت باز شود شما مجبور هستید بارها Refresh بزنید , ولی مطمئنا بعد از مدتی به صورت روان کار خواهد کرد.)
این روزا سبک عکاسی سلفی خیلی مد شده و تقریبا دیگه کسی نیست که تو گوشیش عکس سلفی از خودش نداشته باشه . عکس سلفی Selfie به عکسی گفته میشه که خود عکاس از خودش میگیره . خیلیا رو دیدم که موقع گرفتن عکس سلفی با دوربین عقب گوشی شون خیلی تقلا می کنن و آخرشم از هر ۲۰ تا عکس سلفی که می گیرن ۱۲ تاش از در و دیواره ۶ تاش تار میشه و تو ۲ تای دیگه اش هم از دماغش میگیره . متاسفانه خیلی از گوشی های قدیمی اصلا دوربین جلو یا وبکم ندارن به همین خاطر عکاسی سلفی با این گوشی ها خیلی سخته . من در این پست می خوام یه روش خیلی ساده و دم دستی رو خدمت تون آموزش بدم تا با گوشی های تک دوربین هم بتونید خیلی راحت از خودتون عکس سلفی بگیرید . موقع گرفتن عکس سلفی با گوشی های تک دوربین شما مجبورید هم حواس تون به این باشه که صورت تون تو کادر باشه و هم اینکه تمرکز کنید جای دکمه شاتر رو پیدا کنید . این مسئه باعث میشه دست تون بلرزه و یا اینکه صورت تون تو کادر نیوفته و یا بدتر اینکه اصلا از برنامه دوربین خارج بشید . البته این مشکل در گوشی های اندرویدی به وجود میاد چون آیفون دوربین جلو داره .
یه راه حل ساده برای گرفتن عکس سلفی با دوربین عقب گوشی ها

برای گرفتن عکس سلفی با گوشی های تک دوربین ( یا کلا با دوربین عقب گوشی ها ) یه راه خیلی ساده وجود داره که در هر نسخه ای از اندروید قابل اجراست . اگر با دوربین اندروید کار کرده باشید حتما می دونید که در سمت چپ و پایین صفحه یه آیکن چرخ دهنده وجود داره که وقتی روش کلیک می کنید منیوی تنظیمات دوربین ظاهر میشه .

در منیوی تنظیمات Settings یه گزینه با عنوان Timer وجود داره . مقدار پیش فرض این گزینه Off قرار داده شده . کاربرد Timer اینه که وقتی روی دکمه شاتر Shutter کلیک می کنید ، بعد از چند ثانیه شمارش معکوس عکس گرفته میشه . اگر این گزینه روی Off باشه یعنی بلافاصله بعد از کلیک ( لمس ) روی آیکن شاتر ، عکس ثبت میشه . شما می تونید این گزینه رو روی ۲ یا ۵ ثانیه تنظیم کنید . اینجوری چند ثانیه فرصت دارید تا ژست بگیرید و دوربین رو هم درست مقابل صورت تون قرار بدین تا عکس تون بهتر بیوفته .
منیوی تنظیمات دوربین در اندروید

منیوی تنظیمات دوربین در اندروید

اگر براتون امکانش هست که از آینه استفاده کنید حتما برید جلوی آینه تا بتونید صفحه نمایش رو ببینید و دوربین رو درست تنظیم کنید .


طراحی وب سایت تفریحی و طراحی سایت سرگرمی با بازدید بالا

خرید وی پی ان پرسرعت

به جرأت می توان گفت عمومی ترین و فراگیرترین مصرف مردم از اینترنت حاوی مسائل تفریحی سرگرمی است. به همین خاطر وب سایتهای تفریحی که بخوب ی طراحی شده باشند و محتوا و مطالب آنها بخوب ی تامین شود از پر بازدیدترین وب سایت های اینترنتی می شوند. از گیم های آنلاین گرفته تا اخبار عکس های جالب و جک پیامک، چیزهایی می باشند که همواره برای عموم مردم جذابیت دارند و از طیف مخاطبان وسیع ی برخوردارند. هر شخصی با هر درجه ای از تحصیلات موقعیت شغلی و اجتماعی به گذراندن لحظاتی مفرح نیازمند است قطعا هر از بعضی وقتها چشـم ش به سایت های تفریح سرگرمی می افتد و از مطالب و امکانات آنها استفاده می نماید .


طراحی وبسایت تفریحی طراحی وبسایت سرگرمی حاوی چه نوع سایتهایی است؟

وب سایت های تفریح و سرگرمی (entertainment web sites) را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. یک دسته وب سایت های مختص گیم آنلاین و مسابقات آنلاین دسته دیگر وبسایت هایی که به تولید محتوای تفریحی و سرگرمی می پردازند. وب سایت های بازی آنلاین اکثرا کمتر بهبقیه زمینه های تفریحی می پردازند به لحاظ طراحی نیز ممکن است ساختار و امکانات مفرق ی داشته باشند، اما سایتهای تولید محتوای سرگرم کننده دامنه وسیع ی از سایتهای تفریحی را در بر می گیرند که اساس کار آنها ارائه همیشگی اخبار و مطالب سرگرم کننده است ممکن است بخش جنبی هم در مورد گیم های آنلاین داشته باشند. پس ما در طراحی وبسایت 24 زمان ی راجع به سایت تفریحی سرگرمی حرف می کنیم بیشتر سایتی مد نظرمان است که محتوای تفریحی و سرگرمی تولید منتشر می نماید که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.
سایتهای تفریحی عموما حاوی چه نوع محتوا و امکاناتی هستند ؟

اخبار خاص جذاب: محتوای این بخش از سایت های تفریحی با وبسایت های خبری مفرق است و بیشتر به اخبار اتفاقات خاصی می پردازد که حتی عنوان آنها باعث کنجکاوی جذب مخاطب است. به ویژه اگر این اخبار حاوی عکس و ویدیویی از آن اتفاقات هم باشد.تصاویر ویدیو: خود عکسها و ویدیوها می توانند حامل چیزهای جالب مفرحی باشند. شبیه آنچه که اکثرا ٌ در شبکه های اجتماعی شاهد انتشار به اشتراک گذاشتنشان هستیم.افراد مشهور : یکی از امکانات وب سایت های تفریح سرگرمی پرداختن به افراد مشهور است. آخرین اخبار اطلاعات راجع به بازیگران سینما و تلویزیون، خواننده ها و ستارگان ورزشی همراه با آلبوم تصاویر و مصاحبه های آنها حتی شایعاتی که در مورد آنها وجود دارد، یکی از پر مخاطب ترین بخشهای وب سایت های سرگرمی جهان ست.عبارات بزرگان داستانهای کوتاه پند آموز: بی شک یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین بخش های وبسایت های تفریحی است که هم باعث نشاط روح و روان می شود و هم می تواند بسیار آموزنده باشد در زندگی خوانندگان مفید واقع شود.طنز، لطیفه پیام کوتاه های سرگرم کننده: نکات مطالبی بسیار کوتاه که در قدیم بیشتر بصورت دهان به دهان و امروزه بیشتر تلفن همراه به تلفن همراه بین مردم می چرخد. سایت های تفریح سرگرمی بهترین محل برای جمع آوری انتشار آنها است و قطعا مورد مصرف کاربران بسیاری قرار می گیرند.و .... : دامنه موضوعات مختلف ی که می تواند برای مردم جنبه تفریح سرگرمی داشته باشد فراتر از اینهاست وب سایت های تفریح و سرگرمی به فراخور بضاعت و خلاقیت به آنها می پردازند و از آنها در جهت فراهم کردن لحظاتی مفرح برای عموم مخاطبانشان بهره می برند.
سایتهای تفریح و سرگرمی چگونه درآمد کسب میکنند؟

مد درآمدی وب سایت های سرگرمی بنا به طیف وسیع مخاطبان و افزایش آمار بازدیدشان، بیشتر بر پایه تبلیغات است. یعنی زمان ی یک وبسایت تفریحی بصورت همیشگی خوب به جذب تعداد بسیاری از بازدیدکنندگان در روز و ماه سال شود، می تواند بهترین محل برای تبلیغ وبسایتها و محصولات تجاری باشد. در این بین وبسایتهای سرگرمی دیگر و فروشگاههای اینترنتی ممکن است بهترین مشتریان تبلیغ در اینگونه وبسایتها باشند. علاوه بر فروش بنرها و آگهی های تبلیغاتی، خود مالکان مدیران وب سایت های تفریح و سرگرمی نیز می توانند نسبت به فروش اقلام و محصولات متعدد متناسب با بازدیدکنندگانشان اقدام کنند.

طبیعتا مهمترین هدف یک وب وب سایت تفریحی کسب آمار بالا و همیشگی بازدیدکنندگان است. قطعا برای جذب تبلیغات و کسب درآمد، آمار بازدید باید زیاد همیشگی باشد. پس جذب بازدیدکننده نو حفظ بازدیدکنندگان قبلی باید از مهمترین سیاستهای مدیران این وبسایتها باشد. اما علاوه بر نحوه مدیریت سایت، نحوه طراحی وب سایت های تفریح سرگرمی بسیار با اهمیت است که طراحی وب سایت 24 تجربه و معرفت خوب ی از آن دارد در ادامه به مهمترین نکات آن می پردازیم.
مهمترین خصوصیات ی طراحی سایت های تفریحی خوب چیست؟

1. طراحی سایت قالب آن باید بر طبق آخرین معیارها الگوریتمهای گوگل باشد تا محتوای وب سایت تفریحی ببهتر ی در نتایج جستجوی گوگل ارتقا پیدا نماید . جذب بازدید کننده از موتورهای جستجو بهترین روش برای جذب بازدیدکننده افزایش آمار بازدیدهای یک وب وب سایت تفریح سرگرمی است.2. سرعت لود شدن صفحات مطالب باید آنقدر مناسب باشد که بازدیدکننده متحمل صبـر نامتعارفی نشود. زیرا بازدیدکننده ای که به قصد تفریح وارد سایت شما می شود چندان جدیتی ندارد و هر آنچه باعث صبر خستگی او شود در واقع برایش ضدحال است نه تفریح. پس با توجه به رقابت شدید وبسایت های تفریحی، از سایت شما صرف نظر کرده صفحه وبسایت دیگری را باز می نماید .3. گرافیک چیدمان محتوای مختلف در طراحی سایت تفریحی بسیار حائز ارزش است. طراحی گرافیکی چیدمان بخشهای مختلف وب سایت باید به گونه ای باشد که کاربر نیز مطلب مورد نظر خود را براحتی ببینید بخواند و هم نسبت به خواندن مطالب دیگر وبسایت جذب شود (تا آمار بازدید صفحات وبسایت افزایش یابد) هم متوجه بنرهای تبلیغاتی سایت شود و آمار کلیک بنرهای تبلیغاتی هم افزایش یابد.
امکانات طراحی سایت تفریحی سرگرمی

علاوه بر امکانات معمول در تمام سایتهای محتوایی، وجود امکانات زیر برای سایتهای تفریحی ارزش حیاتی دارد:

دسته بندی بخش های مختلف سایت و امکان نمایش هر دسته بصورت گرافیکی در صفحه اصلی
قراردادن ماژولهای مختلف در نقاط مختلف هر صفحه از وبسایت با قابلیت درج متن، لینک، عکس، ویدیو و بنرهای تبلیغاتی
ثبت و مدیریت نظر کاربران در مطالب سایت
درج عکس ویدیو در تمامی صفحات ماژولها
گالری تصاویر با امکان تعریف آلبومهای مختلف به تعداد نامحدود
درج مدیریت نظرسنجی ها
ارسال خبرنامه

خصوصیات و ویژگی ها ی طراحی سایت تفریحی توسط طراحی سایت 24

ما در مجموعه طراحی سایت 24 دارای تجارب معرفت خوب ی از سایتهای سرگرمی تفریحی هستیم. بر این اساس ما ابتدا قالب معماری سایت را بصورتی کاملا منطبق با آخرین معیارها الگوریتمهای گوگل طراحی می کنیم تا سایت به لحاظ فنی کاملا آماده معرفی به گوگل و ارتقاء در نتایج جستجوی گـوگل باشد. علاوه بر آن ما می توانیم به مدیر یا مدیران سایت آموزش دهیم که چگونه به گزینش کلمات کلیدی پر بازدید بپردازند و چگونه محتوای مناسب آن کلمات را در سایت درج و منتشر کنند تا بازدید بهتر ی از موتورهای جستجو بدست آورند. ضمن اینکه طراحی وبسایت 24 این قابلیت را نیز دارد که پروژه هایی برای ارتقاء سایت تفریحی سرگرمی در موتورهای جستجو در کلمات کلیدی پر بازدید تعریف اجرا نماید .از نظر گرافیکی نیز طراحی وب سایت 24 با طراحی اختصاصی قالب وب سایت شما، شکل و شمایل مفرق منحصر بفردی نسبت بهبقیه سایتهای سرگرمی ایجاد می نماید و معیارهای مهمی چون سادگی زیبا یی را با هدف افزایش جذابیت برای کاربران و راحتی آنها در استفاده از سایت در آن لحاظ می نماید .یکی دیگر از نکات با اهمیت در طراحی وبسایت های سرگرمی چیدمان بخشهای مختلف وبسایت است که طراحی وب سایت 24 با استفاده از تجارب قبلی نقد دقیق وب سایت های تفریحی خوب و همچنین با توجه به انعطاف زیادی که در CMS اختصاصی دارد، وب سایت تفریحی شما را به گونه ای طراحی می نماید که قابلیت بالایی برای به اصطلاح به "دام انداختن کاربران" داشته باشید. به این مفهوم که هر کاربری که از هر منبعی به هر پارت و مطلبی از وبسایت شما وارد شود، بعد از بررسی آن مطلب قطعا به سمت مطالب دیگر نیز جذب شود صفحات زیادتری از وب سایت شما را بازدید نماید . در این مورد نکات مفید ی از حیث نحوه مدیریت محتوای سایت نیز وجود دارد که در حین اجرای پروژه قطعا به اطلاع شما مدیر وبسایت عزیز می رسانیم.از دیگر ویژگی ها ی طراحی وبسایت های ما این است که سیـستم مدیریت محتوای ساده سریعی را که از اساس توسط متخصصان ما و مناسب برای زبان فارسی نوشته شده است در اختیار شما قرار می دهیم و شما بوسیله آن قطعا با راحتی و سرعت زیادتری محتوای سایت خود را ظهور می بکنید و تصاویر ویدیوهای خود را روی وب سایت قرار می دهید.


قطره ی تقویتی برای ویژه ی همسران

شنبه 22 فروردین 1394 12:31 ق.ظ


زندگی زناشویی ,زندگی خانوادگی

 

زندگی زناشویی امری ساده نیست، بلکه پیچیده و دارای ابعاد مختلف است، زندگی از مجموعه ای از موقعیت های مختلف است، زندگی از مجموعه ای از موقعیت های مختلف تشکیل شده که رضایت زناشویی، معلول واکنش مناسب به آن هاست.

 

همسرانی می توانند به رضایت مندی از زندگی خانوادگی برسند که از توان مندی های لازم برای واکنش مثبت به موقعیت ها برخوردار باشند. بدون این توان مندی ها نمی توان انتظار رضامندی و احساس خوشبختی داشت. در این جا مهم ترین عوامل رضایت در زندگی زناشویی را بررسی می کنیم:

 

«مهر» و «رحم» داشته باشید

 

در آیه ی 21 سوره ی روم در کنار سکونت و آرامش، از مودت و رحمت یاد شده است سکونت یکی از فلسفه های ازدواج است که می توان آن را هدف اصلی از این امر شمرد و مودت و رحمت را می توان مبنای رابطه ی میان همسران دانست که سکونت، یعنی هدف اصلی ازدواج، موجب مودث و رحمت می شود مودت به معنی محبتی است که در رفتار تجلی می کند و رحمت عبارت است از، احساس دلسوزی نسبت به دیگری در ضعف ها و نیازهای او بنابراین، اساس موفقیت زندگی و رضایت زناشویی در محبت و صمیمیت است همسرانی به رضایت مندی می رسند که از توان مهرورزی متقابل و رحم کردن به یکدیگر برخوردار باشند.

 

تعامل مثبت و سازنده داشته باشید

 

نوع تعامل همسران با یکدیگر نقش مهمی در تحقق مودت و رحمت و در نتیجه در موفقیت زندگی و رضایت زناشویی دارد. از این رو، در متون اسلامی از «حسن معاشرت» یاد شده است.

 

امام صادق (علیه السلام) از سه چیز به عنوان نیاز اخلاقی مرد در تعامل با همسر یاد کرده اند که یکی از آن ها «معاشره ی جمیله» یعنی تعامل زیباست از سوی دیگر، به زنان «حسن التبعل» یعنی خوب شوهرداری کردن توصیه شده است.

 

همه ی این موارد نشان دهنده تأکید عمیق و حساسیت زیاد دین نسبت به تعامل مثبت و سازنده میان همسران است. برترین نمونه آن را می توان در زندگی حضرت علی (علیه السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیه) مشاهده کرد.

 

امام علی (علیه السلام) در توصیف رفتارش با فاطمه (سلام الله علیه) می فرمایند: « به خدا سوگند که تا زنده بود. نه او را عصبانی کردم و نه به کاری مجبورش کردم. او نیز نه مرا عصبانی کرد و نه در کار از من نافرمانی نمود هنگامی که به او نگاه می کردم، غم و اندوه از من برطرف می شد» بنابر این برای رضایت مندی باید تعامل مثبت و سازنده ای با همه بر قرار کرد.

 

« خوش اخلاق» باشید

 

خوش اخلاقی از مفاهیمی است که در حوزه ی تعامل بین فردی معنا می یابد و نقش مهم در پایداری خانواده و رضامندی دارد زندگی را با اخلاق نیکو می توان پاک و باصفا کرد. در روایات، حسن خلق یکی از نیازهای زندگی زناشویی به شمار آمده است از مجموع روایات اسلامی استفاده می شود که حسن خلق در چند چیز است: الف) نرم خویی، ب) خوش گفتاری، ج) خوشرویی، د) سرور و نشاط آوری.

 

در تحقق حسن خلق عواملی دخیل انداز جمله مهر و عطوفت، مهارت در بیان خوش بینانه، چگونگی برخورد با دیگران و جنبه های هیجانی، با تحقق این امور، رابطه ای درست و مطلوب شکل می گیرد و رضامندی تأمین می شود از این رو، خوش اخلاقی از ضرورت های رضامندی است

 

در برابر بداخلاقی همسر، «بردبار» باشید

 

بی تردید بداخلاقی عواقب ویرانگر و زیان باری دارد. اما باید دید در برابر این پدیده چه واکنشی باید نشان داد تا اثر منفی آن به حداقل برسد اگر یکی از همسران مقابله به مثل کند، خانواده دچار کشاکش زجرآور و دردناکی خواهد شد و این مسئله پیوسته دامنه ی عواقب منفی را گسترده تر می سازد و بر عمق آن می افزاید بداخلاقی همسر موقعیت ناخوشایندی در زندگی است براساس آموزه های اسلامی، تاب آوردن و صبر کردن بهترین واکنش به آن است بردباری و تاب آوری موجب کاهش فشار روانی می شود وبی تابی و نابردباری بر دامنه ی مشکلات و فشارهای روانی می افزاید. به همین جهت، اسلام به همان اندازه که بر حسن خلق تأکید دارد، به تاب آوری در برابر بداخلاقی نیز توصیه کرده است. از این رو، برای کاستن از دامنه ی مشکل و فراهم کردن زمینه ی رضامندی باید صبر و بردباری پیشه کرد.

 

نیاز جنسی همسر خود را ارضاء کنید

 

رضایت زناشویی ابعاد گوناگونی دارد که یکی از آن ها رضایت جنسی است. نیاز جنسی از نیازهای اساسی انسان است که باید در چارچوب خانواده ارضا شود هر چند برآوردن نیاز جنسی هدف اساسی خانواده نیست، اما یکی از کارکردهای مهم آن به حساب می آید. برآورده نشدن هر نیازی به اضطراب و فشار روانی منجر می شود این امر در مورد ارضا نشدن نیاز جنسی نیز صادق است.

 

ارضا نشدن به موقع و به اندازه، موجب احساس ناکامی جنسی می گردد، بداخلاقی و ناسازگاری را به بار می آورد، خودآگاه یا ناخودآگاه مودت و صمیمیت را کاهش می دهد، و ممکن است موجب همسر آزاری و حتی خیانت شود بدین ترتیب نارضایی زناشویی به وجود می آید و پایه های خانواده مترلزل می شود

 

اما اگر امور جنسی به اندازه ی خود مورد توجه قرار گیرد و تعامل جنسی همسران به درستی صورت گیرد، این نیاز خدادادی به بهترین وجه ارضا می شود، اضطراب های درونی فروکش می کند و سکونت و آرامش خانوادگی تحقق می یابد.

 منبع : کتاب رضایت مندی زناشویی اثر عباس پسندیده

 
در سختی ها صبر کنید کنار همسرتون

شنبه 22 فروردین 1394 12:31 ق.ظ


زن و شوهر

 

دنیا براى هیچکس یکسره نمیرود، و چرخ روزگار همیشه بر طبق دلخواه نمى چرخد، زندگى هزاران نشیب و فراز دارد، ممکن است انسان به بیمارى سختى مبتلا شود، ممکن است بیکار و خانه نشین گردد، ممکن است مال و ثروتش را از دست داده تهیدست شود، و صدها از این قبیل حوادث که براى همه کس امکان وقوع دارد.

 

زن و شوهرى که دست بیعت را به هم داده پیمان زناشویى را امضا می کنند بدان منظور است که در همه حال با هم و یار و غمخوار همدیگرباشند، باید پیمان زناشویى چنان استوار و رشته الفت و محبت به قدرى نیرومند باشد که در همه حال بر سر عهد و پیمان خویش باقى بمانند، در خوشى و ناخوشى با هم باشند، در بیمارى و سلامتى، در حال وسعت وتنگدستى با هم باشند.

 

خانم محترم، اگر روزگار با شوهرت نساخت و تهیدست شد مباداغمى بر غمهایش بیفزایى و بناى ایراد و ناسازگارى را بگذارى. اگر به بیمارى سختى مبتلا شد و مدتى در خانه یا بیمارستان بسترى گشت رسم وفادارى و انسانیت چنان است که مانند سابق بلکه بیشتر اظهار محبت نموده با کمال صفا از وى پرستارى کنى، از پرستارى و خرج کردن دریغ نکن، اگر شوهرت ندارد لیکن تو دارى باز هم از اموال خودت براى بهبوداو خرج کن، اگر تو مریض میشدى او تا قدرت داشت از مال خودش براى معالجه تو صرف میکرد تا بهبود حاصل کنى، اکنون که او ندارد لیکن تودارى آیین وفادارى و عاطفه اقتضا دارد که اموالت را در راه او صرف کنى، اگر در این موقعیت حساس بدادش نرسیدى ترا یک زن بى وفا وخودخواهى مى شمارد که مال دنیا را بر وجود شوهر ترجیح میدهد، در اینصورت مهر و علاقه اش نسبت به تو کم میشود، و حتى ممکن است به قدرى دلسرد شود که ترا لائق مقام همسرى ندانسته طلاق را ترجیح دهد.

 

به داستان زیر توجه فرمایید:

 

«مردى... به دادگسترى آمده بود تا همسرش را طلاق گوید. اظهارداشت:بیمار بودم دکتر گفته بود باید تحت عمل جراحى قرار گیرم. از زنم خواستم پس انداز خود را به عنوان وام در اختیارم بگذارد حاضر نشد و ازخانه من قهر کرد. ناچار در یک بیمارستان دولتى تحت عمل جراحى قرارگرفتم و اینک که بهبود یافته ام محال است با او زندگى کنم. چون پول را برمن ترجیح داد و چنین زنى را نمى توان یک همسر نامید (1) ».

هر فرد با وجدانى تصدیق میکند که حق با مرد مذکور بوده است.

چنین زن خودخواهى که در یک چنین موقعیت حساسى که جان شوهرش در معرض خطر بوده حاضر نشده پس انداز خویش را براى نجات شوهرش خرج کند، او را رها کرده و به خانه پدرش رفته لایق مقام محترم همسرى نیست.

 

خانم محترم، مواظب باش در چنین مواقعى انسانیت و عاطفه را ازدست ندهى، اگر شوهرت به بیمارى سختى مبتلا شد که تا آخر عمردامنگیر اوست یا به زندان محکوم شد مبادا با زور قانون طلاق بگیرى و اوو فرزندانت را تنها و بى سرپرست رها کرده کنار بکشى، آیا وجدانت راضى میشود که شوهر بیچاره ات را که در ایام خوشى با هم بوده اید اکنون که درمانده گشته تنها رها کرده بروى؟از کجا که خودت چند روز دیگر به همین بلیه گرفتار نشوى؟بر فرض اینکه طلاق گرفتى و شوهرى هم پیداکردى از کجا که برایت بهتر بشود؟ دست از خودخواهى و هوسبازى بردار. از خود گذشتگى و فداکارى بخرج بده، عاطفه و وجدان داشته باش، براى رضاى خدا و براى حفظ حیثیت و شرافت خودت با شوهر وفرزندانت به هر حال بساز، بردبارى و صبر داشته باش، فرزندانت راخوب تربیت کن و عملا به آنها درس فداکارى و سازگارى بیاموز، ومطمئن باش که در دنیا و آخرت بهترین پاداش را خواهى داشت، زیرا این عمل تو بهترین مصداق شوهردارى است که در ردیف جهاد قرار داده شده است.

 

پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«جهاد زن در اینست که خوب شوهردارى کند (2) ».

منبع:امینی، ابراهیم؛ (1367؟)، آئین همسرداری یا اخلاق خانواده

 


سوپرمن های زندگی

شنبه 22 فروردین 1394 12:30 ق.ظ


بهداشت روانی,زناشویی,آموزش زناشویی

 

سوپرمن‌های زندگی

افراد در برابر مشكلات بسیار آسیب پذیر عمل می كنند و به سرعت در هم می شكنند و برخی دیگر آرام، منطقی، صبور و مطمئن با مشكلات دست و پنجه نرم می كنند. این تفاوت از كجا ناشی می شود و علت آن چیست؟

پاسخ روانشناسان به این پرسش این است : " تاب آوری". بله تفاوت این دو دسته با یك ویژگی خاص، یعنی "تاب آوری"، تفسیر می شود. اما تاب آوری به چه معناست و خود ، شامل چه ویژگی هایی می شود؟

تاب آوری معادل واژه انگلیسی resiliency است. در فرهنگ لغت، این كلمه، خاصیت كشسانی، بازگشت پذیری و ارتجاعی معنا شده است، ولی در متون بهداشت روانی تاب آوری معادل گویاتری است.

تاب آوری به معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطا ف پذیر به فشارهای زندگی روزانه است. تاب آوری، استرس را محدود نمی كند، مشكلات زندگی را پاك نمی كند، بلكه به افراد قدرت می دهد تا با مشكلات پیش رو مقابلة سالم داشته باشند، بر سختی ها فائق آیند و با جریان زندگی حركت كنند. برخی افراد به طور طبیعی دارای این ویژگی هستند، اما خبر خوب این است كه این ویژگی در انحصار عده ای معدود نیست و به نظر متخصصان، سایر افراد نیز قادرند تاب آوری را بیاموزند و آن را ارتقاء دهند. پس تاب آوری قابل یادگیری است. 

 

ویژگی های افراد تاب آور پژوهش ها به طور پایا، شماری از ویژگی هایی که مرتبط با تاب آوری هستند را گزارش کرده اند که عبارتند از:

احساس ارزشمندی : پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشمند،‌ و احترام قایل شدن برای خود و توانایی هایشان. بی قید و شرط دوست داشتن و سعی در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن آنها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف خود و کتمان نکردن آنها. علاوه بر آن سعی می کنند که این نارسایی ها را با واقع بینی بر طرف کرده و در غیر این صورت با این ویژگی ها کنار می آیند.

مهارت در حل مسئله : افراد تاب آور ذهنیتی تحلیلی- انتقادی نسبت به توانایی های خود و شرایط موجود دارند، در مقابل شرایط مختلف انعطاف پذیرند و توانایی شگفت انگیزی درباره پیدا کردن راه حلهای مختلف درباره یک موقعیت یا مساله خاص دارند. همچنین توانایی ویژه ای در تجزیه و تحلیل واقع بینانه مشكلات شخصی و پیدا کردن راه حل های فوری و راهبردهای دراز مدت برای حل و فصل مشكلاتی كه به آسانی و سریع حل نمی شوند را دارا هستند.

کفایت اجتماعی : این دسته از افراد مهارت های ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموخته اند.آنها می توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ کنند، می توانند با دیگران صمیمی شوند و در مواقع بحرانی از حمایت اجتماعی دیگران بهره ببرند؛ ضمن اینکه این گونه آدم ها می توانند سنگ صبور خوبی باشند. در ضمن آنها طیف وسیعی از مهارت ها و راهبردهای اجتماعی شامل مهارتهای گفتگو، جراتمندی و گوش دادن ، آمادگی برای گوش دادن به دیگران واحترام گذاشتن به احساسات و عقاید دیگران که در تعاملات اجتماعی بسیار مهم است را دارا هستند.

خوش بینی : اعتقاد راسخ به اینكه آینده می تواند بهتر باشد ،‌ احساس امید و هدفمندی و باور به اینکه می توانند زندگی و آینده خود را كنترل كنند و موانع احتمالی نمی تواند آنها را متوقف سازد.

همدلی : تاب آورها دارای توانایی برقراری رابطه توام با احترام متقابل با دیگران هستند كه موجب به هم پیوستگی اجتماعی یعنی احساس تعلق به افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی می شود.

تاب آوری,بهداشت روانی

روشهایی برای تاب آوری بیشتر

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که با وجودی که برخی از افراد به طور طبیعی تاب آوری بیشتری دارند امّا این رفتارها قابل یادگیری نیز می‌باشد.

 

آنچه در زیر آمده، چند روش برای تقویت تاب آوری در افراد است:

اعتقاد به توانایی‌های خود : پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اتکاء به نفس و خودباوری نقش مهمی در مواجهه با استرس و التیام یافتن پس از سختی‌های زندگی دارد. دستاوردها و نقاط قوتتان را برای خود یادآوری کنید. اعتماد داشتن به توانایی خود برای مواجهه با بحران‌ها، شیوه‌ای عالی برای ایجاد و تقویت تاب آوری برای آینده است.

ایجاد شبکه اجتماعی : داشتن افراد پشتیبان در پیرامون خود به مثابه یک عامل حفاظت کننده در شرایط بحرانی عمل می‌کند. داشتن افرادی که بتوانید به آن‌ها اعتماد کنید بسیار مهم است. با وجودی که حرف زدن درباره یک وضعیت با یک دوست، مشکل را برطرف نمی‌کند امّا به شما اجازه می‌دهد که احساستان را با او به اشتراک بگذارید، پشتیبانی کسب کنید، بازخورد مثبت به دست آورید و احتمالاً راه‌حل‌هایی برای مشکلتان بیابید.

پذیرفتن تغییر : انعطاف‌پذیری بخش مهمی از تاب آوری است. با یادگرفتن انطباق‌پذیری بیشتر، برای مواجهه با بحران‌های زندگی مجهزتر می‌شوید.

پرورش خود : هنگامی که استرس دارید به سادگی ممکن است از نیازهای شخصی خود غافل شوید. از دست دادن اشتها، کنار گذاشتن ورزش و خواب کافی نداشتن، همگی واکنش‌های شایع در یک شرایط بحرانی هستند. هرگز از پرورش و رسیدن به خود غافل نشوید. همیشه زمان‌هایی را برای فعالیت‌هایی که از آن لذت می‌برید کنار بگذارید. با مراقبت از نیازهای خود، می‌توانید سلامت عمومی و تاب آوری خود را تقویت کنید و برای مواجهه با چالش‌های زندگی آمادگی لازم را به دست آورید. 

تقویت مهارت‌های حل مساله : هرگاه با چالش جدیدی مواجه شدید، فهرستی از راه‌های بالقوه‌ای که برای حل مساله به نظرتان می‌رسد درست کنید. راهبردهای متفاوت را آزمایش کنید و بر روی ایجاد روشی منطقی برای حل مساله تمرکز نمائید. با پرورش مرتب مهارت‌های حل مساله در خود، برای انطباق با چالش‌هایی که بروز می‌کند آماده‌تر می‌شوید.

هدف گذاری : شرایط بحرانی، هراس‌آور و هولناک هستند. گاهی اوقات ممکن است حتی حل نشدنی به نظر آیند. افراد تاب آور قادرند به این شرایط به شیوه واقعی‌تری بنگرند و آنگاه هدف‌های منطقی برای مواجهه با مسائل قرار دهند. هنگامی که خود را ناتوان و درهم شکسته یافتید، یک قدم به عقب بردارید و آنچه در پیش رو دارید را ارزیابی کنید. راه‌حل‌های ممکن را در نظر بگیرید و سپس آن‌ها را به گام‌های قابل مدیریت بشکنید.

پرورش مهارت‌ها: ایجاد تاب آوری در خود، فرایندی طولانی است. تاب آوری مستلزم اقدامات یا رفتارهای خاص نیست بلکه از یک نفر به نفر دیگر می‌تواند کاملاً فرق کند. ویژگی افراد تاب آور را تمرین کنید و به یاد داشته باشید که این مهارت‌ها را با توجه به نقاط قوت موجود خود پرورش دهید.

منابع: کلینیک الکترونیکی روان‌یار، سایت مشاوره و روان شناسی، ماهنامه پیام مشاور 98
 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :